Į Laisvę 1986 96(133)

     T U R I N Y S

Vedamosios mintys ................................................... 2

Adolfas Damušis — 1941 metų sukilimo reikšmė ........................ 4

Skaitytojų žodis .................................................... 6

Algimantas P. Gureckas — Išryškintas JAV nusistatymas dėl Jaltos .... 8

P. Algis Raulinaitis — Didėjančios problemos ir mažėjantis pajėgumas 14

Kazys Ėringis — Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje ........ 19

Juozas Kojelis — Dvigubas evidencijos dėsnis........................ 27

Bronius Nainys — šventasis, kardinolas ir Vilniaus arkivyskupija ... 35

A. Lembergas — Vengro svajonė: „susuominti" Rytų Europą ............ 40

Tadas G. Dabšys — Sužinokime, kodėl mes veikiame ................... 43

Mykolas Naujokaitis — Ko siekti ir kam koncentruotis? .............. 46

Aleksandras Mauragis — Ateities pasaulio kosmopolitizmas ........... 49

Atsiliepiant į laiko problemas ..................................... 53

20 literatūros vakarų Los Angeles .................................. 56

Paulius Jurkus — Vakaro žiburėlis (eil.) ........................... 58

Atgarsiai: (g) — Dainava ir Verona ................................. 61

N. Balčiūnienė — Žvilgsnis į LFB stovyklas ......................... 63

A. M. — V Mokslo ir Kūrybos simpoziumas ............................ 65

Iš spaudos ......................................................... 67

Vardai ir įvykiai .................................................. 69

Pas bičiulius ...................................................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI,

Jūsų atvira nuomonė apie šį „Į Laisvę" numerį ir jame spausdinamus straipsnius, prielankus žodis, kritika ar diskusinio pobūdžio atsiliepimas visada maloniai laukiami. Redaktorius bus labai dėkingas už Jūsų laiškus. Rašykite žemiau nurodytu redaktoriaus adresu. Pažymėkite, jeigu nenorite, kad Jūsų mintys būtų skelbiamos.

Redaktorius

MALONUS SKAITYTOJAU,

dėkojame už Jūsų ligšiolinę visokeriopą paramą „Į Laisvę" žurnalui. Kviečiame ir toliau likti vertingu nariu mūsų skaitytojų šeimoje, laiku užsimokant prenumeratą, pridedant auką, surandant bent po vieną naują skaitytoją.

Iš tolimosios Australijos, Bankstown Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas p. B. Stašionis administratoriui persiuntė $40.00 (A) auką „Į Laisvę" žurnalui, kurią paskyrė p. Milda Vaškevičienė a.a. Vytauto Vaitiekūno mirties metinėms paminėti. Poniai Vaškevičienei ir p. Stašioniui nuoširdžiai dėkojame.

Administratorius

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVE (TOWARD FREEDOM) —a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 7225 W. Higgins Avė., Chicago, IL 60656, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina ,,Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 96 (133) 1986, BALANDIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.