IŠ SPAUDOS

PARTIZANŲ SPAUDA 1946-1947

„Europos LF Bičiulis” savo šių metų Nr. 2, išleistame Vasario 16 proga, paskelbė ilgesnę ištrauką iš dr. Kęstučio Girniaus baigiamos ruošti knygos apie pokario partizanų veiklą Lietuvoje. Čia norime trumpai supažindinti skaitytojus su toje ištraukoje aprašoma partizanų spauda 1946-1947.

„... Palyginti mažai žinoma apie partizanų spaudą. Su keliomis išimtimis gauti tik leidiniai, kuriuos partizanų ryšininkai, prasiveržę per geležinę uždangą, atnešė į Vakarus. Beveik visi tie leidiniai iš 1946 ir 1947 metų. Iš nuotrupų, kurios pasiekė Vakarus, ir iš komunistų paskelbtų duomenų, galima susidaryti vaizdą, kad partizanų spauda buvo gausi ir leidžiama visose Lietuvos dalyse. Štai dalis žinomų pavadinimų, suskirstytų pagal Lietuvos sritis:

Aukštaitijoje — „Aukštaičių kova”, „Laisvės talka”, „Žalioji giria”. Dzūkijoje — „Aukuras”, „Mylėk tėvynę”, „Partizanas”, „Už tėvų žemę”. Suvalkijoje — „Girios balsas”, „Kovos keliu”, „Laisvės žvalgas”. Žemaitijoje — „Alio”, „Laisvės varpas”, „Prisikėlimo ugnis”. Žinomi dar ir kiti leidiniai. Pvz., laikraštį „Laisvės rytas” leido Lietuvos partizanų J grupės štabas...

Spaudos technikos atžvilgiu partizanų leidiniai buvo menkesni negu pogrindžio spauda vokiečių okupacijos metais. Tai nenuostabu, juk jie buvo spausdinami bunkeriuose. Dauguma leidinių spausdinti rotatoriais, šapirografais, kiti tiesiog rašomąja mašinėle. Išimtį sudarė Jungtinės Kęstučio apygardos organas „Laisvės varpas”, kuris ilgesnį laiką buvo spausdinamas spaustuvėje ir 1947 m. išeidavo kas dvi savaites.

Savo spaudoje partizanai rašė įvairiais klausimais, stebėjo ir komentavo tarptautinius įvykius, gvildeno tautos praeities, dabarties ir ateities problemas, išspausdindavo vieną kitą eilėraštį, partizanų dainų, paminėdavo žuvusius kovotojus, ragindavo tautą nenusiminti ir nepasiduoti nevilčiai, skelbdavo straipsnius apie bolševikų kėslus, įspėjimus kolaborantams ir partizanų išdavikams. Didžiųjų švenčių progomis partizanų spauda rašydavo apie tautos istoriją, primindavo praeities kančias, ragindavo lietuvius mokytis stiprybės iš protėvių, kurie irgi nenusilenkė smurtui. Būdingą tokį atsišaukimą paskelbė 1947 m. vasario 16 laikraštis „Laisvės rytas”:

Lietuvi, vasario 16 proga pagalvok apie lietuvių tautos aukas, sudėtas dėl laisvės ant tėvynės aukuro, prisimink iki šiol nueitą sunkų kovos kelią ir dar su didesniu pasišventimu stok petys į petį kartu su Lietuvos partizanais į tolimesnę kovą prieš pavergėjus — ir netrukus pasieksime pergalę!"