KUNIGAS VIKTORAS DABUŠIS

Jo deimantinio amžiaus ir kunigystės auksinė sukaktis

PAGARBA IR PADĖKA

KAZYS JANKŪNAS

Nedidelės Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Paterson, NJ. ilgamečiam darbuotojui ir klebonui, Šioje parapijoje išbuvusiam beveik 20 m., kunigui Viktorui Dabušiui parapija suruošė jo kunigystės 50 metų sukaktuvių paminėjimą, kuris įvyko š. m. liepos 21. Šiuo metu kun. Dabušis yra jau pasitraukęs į pensiją ir gyvena Floridoje. Jam atvykus čia pavavaduoti atostogų išvykstantį parapijos administratorių kun. Antaną Bertašių, susidarė palankios aplinkybės šios neeilinės sukakties proga pagerbti sukaktuvininką ir padėkoti jam už parapijai ir visų lietuvių gerovei nuveiktus darbus. Juk kun. Dabušis nebuvo tik parapijos sielovados darbų atlikėjas, bet plačių užmojų ir nepaprastos organizacinės energijos žmogus, neišsitekęs tik parapijos rėmuose, bet ėjęs ir palikęs gražių pėdsakų visoje eilėje lietuviškų ir katalikiškų organizacijų.

Jo auksinę kunigystės sukaktį savo dalyvavimu ir kalbomis pagerbė Patersono diocezijos vyskupas Frank J. Rodimes ir už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M. ir visa eilė šios diocezijos ir lietuvių kunigų. Procesiją sutiko ir per sukaktuvines Mišias giedojo parapijos choras ir smuiku grojo, vargonais Eleanor Wil-liams palydimas, šiose apylinkėse gražiai besireiškiąs smuikininkas Julius Veblaitis. Praretėjusių parapijiečių eiles šia proga gausiai papildė visa eilė sukaktuvininko artimųjų ir draugų.

Bažnytinėms apeigoms pasibaigus, visi nukilo į kaimyninio miestelio restoraną sukaktuvinių pietų, kurių metu raštu sukaktuvininkui sveikinimus paskaitė Rūta Gudelienė. Specijalų palaiminimą atsiuntė Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II. Sveikino: JAV prezidentas Ronald Reagan su žmona Nancy, vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deksnys, tėvas J. Vaškys, O.F.M., prof. Simas Sužiedėlis, dvi kadencijas (dešimtį metų) buvęs Ateitininkų Federacijos vadu, o jo generaliniu sekretoriumi buvo garbusis jubilijatas, JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. K. Ambrazaitis, LF Bičiulių NY - NJ Apylinkės vadovybė. Kitų sveikintojų suminėjo tik pavardes, o jų buvo apie 50.

Žodžiu sveikino Patersono vyskupas ordinaras Frank J. Rodimer; vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.; tėviškės kaimynas taikliu žodžiu prisiminė jaunystės dienas waterburietis Viktoras Vaitkus; Lietuvos Vyčių Patersono kuopos pirm. J. Balutis; parapijos sodalietės — M. Kemežienė, Šv. Vardo vyrų pirm. A. Yuškaitis, LB NJ Apygardos pirm. K. Jankūnas, Dainavos stovyklavietės steigėjų vardu jos kūrėjas ir ilgametis vadovas prof. A. Damušis, Ph.D., PLB ir savo šeimos vardu Alg. Gečys, Šv. Kazimiero parapijos Tarybos pirm. G. Yesolitis. Įteiktas V. Gružo pieštas gražus adresas su visų dalyvių parašais (apie 170), priede Betty Dovvhen eilėraštis anglų kalba, kurį ji pati ir paskaitė. Bene jautriausias momentas buvo — sveikinimas giminių iš Lietuvos gražiu eilėraščiu, nevienam ašarą išspaudęs.

Parapijiečių vardu kalbėjo šios parapijos ir visos eilės organizacijų veikėjas ir kultūrininkas Antanas Masionis. Jo kalba čia spausdinama.