R.Reigano proklamacija

Šiandien priespauda ir persekiojimas yra kasdieninė Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonių našta. Sovietų politika specifiškai nukreipia prieš Pabaltijo valstybių tautinį gyvenimą ir istorinį palikimą; Rusinimas vyksta įvairiom priedangom: priverstiniu žmonių perkeldinimu, kolonizavimo plėtimu rusais imigrantais ir griežtu vietinių religinių, kultūrinių bei visuomeninių tradicijų užgniaužimu.

Bet nepaisant šios priespaudos sistemos, Pabaltijo tautos drąsiai toliau priešinasi suliedinimui, reikalaudamos savo tautinių, politinių ir religinių teisių. Taikus reikalavimas, reiškiamas per pogrindžio spaudą, peticijomis ir valdžios pareigūnams, demonstracijomis, per Katalikų Bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių veiklą, per Helsinkio susitarimų vykdymo stebėjimo grupes ir komitetus ginti religinių tikinčiųjų teisėms, kelia susižavėjimą visų tų, kurie myli ir gerbia laisvę.

Reikšminga yra, kad tautinių ir asmeninių teisių gynybai vadovauja ne tie, kurie užaugo nepriklausomais metais, bet naujoji generacija, gimusi ir užaugusi sovietinėje santvarkoje. Tie herojai, tiek jauni, tiek seni, sako: “Jūs, mūsų laisvieji broliai ir seserys, esate mūsų balsas laisvajam pasauliui. Jūs turite nesiliauti informavę pasaulį apie tai, kas mums yra primesta čia, už Geležinės Uždangos, nes mes iš jūsų pastangų semiamės stiprybės išsilaikyti.

Visi Amerikos Jungtinių Valstybių žmonės pritaria Pabaltijo tautų valstybinės nepriklausomybės troškimams. Jungtinės Valstybės remia jų teisų nuspręsti savo pačių likimą laisvai be svetimųjų kišimosi. 45 metus Jungtinės Valstybės nepripažino prievartinio Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nepripažins ateityje.

R O N A L D REAGAN
(Iš JAV prezidento proklamacijos, 
paskelbiant 1985 m. birielio 14 d. 
PABALTIJO LAISVĖS DIENĄ)