MŪSŲ HORIZONTUOSE

Dr. Nijolei Bražėnaitei - Peronetto (Daumantienei) Izraelio konsulas New Yorke įteikė jos mirusiai motinai skirtą medalį už žydų gelbėjimą nacių okupacijos laikais. Jos išsaugotas žydas Alex Gringaus dabar profesoriauja Co-lumbijos universitete.

Rašytojo Aloyzo Barono vardo novelės premija paskirta Juozui Toliušiui. Novelės konkurso komisiją sudarė Danutė Bindokienė, Julija Gylienė ir Zigmas Umbražiūnas. Premijos — 500 dol. mecenatas — dr. Petras ir Stasė Kisieliai.

Paulius Jurkus parašė “Šv. Kazimieras lietuvių dailėje ir lietuvių bažnyčiose”. Veikalas didelės apimties ir išleidžiamas šv. Kazimiero jubiliejinių metų proga. Leidžia Tėvai Marijonai. Autorius yra vienas iš Darbininko redaktorių.

Jurgio Gliaudos “Agonija” išleidžiama anglų kalba. Ją jau senokai turėjo išleisti Manyland Books leidykla, bet mirus Stepui Zobarskui, knygos išleidimą ir finansavimą perėmė Lietuvių Šaulių Sąjunga.

Viktoras Naudžius, buv. Vliko tarybos narys, pakviestas Draugo dienraščio administratoriumi.

Adv. Daina Kojelytė atstovauja LFB Vliko taryboje.

Prof. dr. Vytautas Vardys Ateitininkų 75 metų sukaktuviniame kongrese Chicagoje skaitė paskaitą “Lietuva ir išeivija”.

Prof. dr. Vytautui Vardžiui paskirta Stasio Šalkauskio 1500 dol. premija už jo nuolatinį propagavimą anglų kalba knygose, spaudoje Lietuvos kančias ir dabartinę jos būklę okupacijoje. Premijai skirti komisiją sudarė: dr. Juozas Meškauskas, Jūratė Norvilienė, Pilypas Narutis, Alina Skrupskelienė ir Jonas Žadeikis.

LFB Chicagos sambūris išrinko naują valdybą, kuri pareigomis pasiskirstė: Adolfas Markelis — pirmininkas, Daina Kojelytė — vicepirm., J. Kučėnas — vice-pirm., B. Lungys — ižd. ir M. Morkūnas — sekr.

Dr. Juozas Girnius, rašąs prof. Juozo Brazaičio monografiją, JAV LB Kultūros Tarybos buvo apdovanotas 1000 dol. kultūros darbuotojo premija, kuri buvo įteikta Clevelande gegužės 11d.

Linui Kojeliui, Baltųjų Rūmų pareigūnui, Washingtone, D.C., paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo premija, kuri buvo įteikta bal. 13 d. Chicagoje.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Peronetto (Daumantienė) ruošia Juozo Daumanto Partizanų antrą laidą anglų kalba.