Į Laisvę 1985 93(130)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ......................................................... 2

Dr. Augustinas Idzelis: Krašto industrializacija ir rusifikacijos politika 5

Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės “savivaldos” administracija ...... 11

K. G.: Lietuvos Laisvės Armija .......................................... 15

Juozas Keliuotis: Dangus nusidažo raudonai .............................. 20

Literatūros vakaras ..................................................... 23

Juozas Kojelis: Šv. Kazimieras ir Vasario Šešioliktoji .................. 27

Ką kalbėjo Los Angeles jaunimas XVII politinių studijų savaitgaly ....... 35

Ingrida Bublienė: Lietuviai JAV prezidento inauguracijoje ............... 43

V. R.: Fondai, mecenatai, aukotojai ..................................... 45

Juozas Kojelis: Ilsėkis svetimoj žemėj .................................. 49

Nauji leidiniai ......................................................... 52

Markus Frenklendas: Pabaltijo tautos — Europos partizanai ............... 56

V. A. D.: Visi ryžkimės Lietuvai ........................................ 59

Lietuvių radijo programos JAV ........................................... 62

Vienybietis: Priešnacinės veiklos iškarpa ............................... 64

K. K. G.: Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiai ok. Lietuvoje........ 68

Julius Vidzgiris: Stiprinanti dvasios pergalė ........................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Dr. Vytautas Majauskas,Tarybos prezidiumo pirmininkas,

6    Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074

Vytas Petrulis,Tarybos prezidiumo sekretorius,

30115 Brookview Livonia, MI 48152, USA

Dr. Česlovas Kuras,Tarybos prezidiumo narys, Windsor, Ont. Canada

Jonas Urbonas,Tarybos prezidiumo narys, Clawson, MI.

Vincas Akelaitis, Cleveland, OH.

Juozas Ardys,Fairview, Pa.

Dr. Kęstutis Girnius,Muenchen, Vokietija

Kęstutis, Ivinskis,Europos LFB pirm., Bonn, Vokietija

Bronius Nainys,JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas,

7    Glenview Lane Lemont, IL 60439

Juozas Mikonis,Richmond Hts, OH.

Vacys Rociūnas,“Į Laisvę” redaktorius, Independence, OH.

Dr. Adolfas Sležas,Flossmoor, IL.

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 93 (130) 1985 BALANDIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front

Vacys Rociūnas,Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd.

Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA