LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS JAV

Amerikos Balsas (VOA),
Alfonsas Petrutis, dir.
Voice of America
Lithuanian Service 
Washington, D.C. 20547

Baltimorės lietuvių radijas
A. Juškus & K. Laskauskas 
1312 Birch Avenue Baltimore, MD 21227

Bostono lietuvių radijas
Laisvės Varpas 
Petras Viščinis 
173 Arthur Street Brockton, MA 02402

Lietuvių radijo korporacija
Steponas ir Valentina Minkai 
502 E. Broadway So. Boston, MA 02126

Lietuvių radijas Aušra
Eduardas V. Meilus, Jr.
70 Curtis Street Aubum, MA 01501

Čikagos lietuvių radijas
Margutis 
Petras Petrutis 
2615 W. 71 Street Chicago, IL 60629

Sophie Barkus radijo šeima
Aldona Daukus 
7159 S. Maplewood Avenue Chicago, IL 60629

Lietuvos Aidai
Kazė Brazdžionytė 
2646 W. 71 Street Chicago, IL 60629

Tėvynės Garsų radijas
Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road Cleveland, OH 44121

Gyvenimo Varpai
Religinė radijo programa 
Kun. Gediminas Kijauskas, S.J. 
18022 Neff Road Cleveland, OH 44119

Detroito LB radijas
Lietuviškas Balsas 
Kazys Gogelis 
13436 Garfield Detroit, MI 48239

Lietuviškų melodijų radijas
Algis Zaparackas 
4120 Yorba Linda Drive Royal Oak, MI 48072

Connecticuto lietuvių radijas
Tėvynės Garsai 
Algimantas Dragūnevičius 
273 Victoria Road Hartford, CT 06114

Kalifornijos lietuvių radijas
Lietuviškos Melodijos 
Henrikas Bajalis 
207 N. Windsor Blvd. Los Angeles, CA 90004

Laisvės Žiburio radijas
Romas Kezys 
217 - 25 54th Avenue 
Bayside, N.Y. 11364

Lietuvos Atsiminimų radijas
Dr. Jokūbas J. Stukas 
234 Sunlit Drive 
Watchung, N J. 07060

Lietuvių Bendruomenės radijas
Henrikas Savickas 
1025 Wingohocking, W. Philadelphia, PA 19140

I Lietuvių radijo programa
Povilas ir Gertrūda Dargiai 
2040 Spring Hill Road Pittsburgh, PA 15243

Echoes of Lithuania
Vytautas Jucius 52
Shady Drive West Pittsburgh, PA 15228

Dainos Aido radijas
Al Gečas
320 Duman Street Rochester, N.Y. 14621

Lietuvių Bendruomenės radijas
Lietuvos Prisiminimai 
Antanas Paliulis 33 Chipman Street Waterbury, CT 06708

Lietuviška radijo programa
“Leiskit į tėvynę”
Salomėja Smaižienė 204 Hilltop Drive Hot Springs, Ark. 71901

Paruošė

JAB LB Kultūros Taryba Juozas Stempužis

1985.III.31


Mielas Skaitytojau,

Prašome apsimokėti, jei dar nesi to padaręs, prenumeratą. Prenumeratos mokesčiu ir auka palaikai “Į Laisvę” leidimą. Laiku atsiskaitydamas sumažini brangias pašto išlaidas ir administracijos darbą.

Administratorius