LKB KRONIKAS ANGLŲ KALBA LEIS RELIGINĖ ŠALPA

Raštišku susitarimu Kunigų Vienybė, iki šiol leidusi LKB Kronikas anglų kalba, pervedė Lietuvių Katalikų religinei šalpai nuo dabar vertimą bei leidimą “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” atskirais numeriais anglų kalba — pradedant 62-uoju numeriu.

Nuo 1974 m. kun. Kazimieras Pugevičius pradėjo versti Kunigų Vienybės leidžiamus LKB Kronikos atskirus numerius anglų kalba. Per dešimt metų Kunigų Vienybė išleido 58 atskirus kun. K. Pugevičiaus, Vitos Matusaitienės bei kitų išverstus LKB Kronikos numerius anglų kalba. Iš viso buvo išleista apie 250.000 egz. Kunigų Vienybė su Religine šalpa išplatino Kronikas senatoriams, Kongreso nariams, atstovybėms Wa-shingtone, Jungtinėms Tautoms New Yorke, bibliotekoms ir kitiems. Per tą laikotarpį Kunigų Vienybė su mecenatų parama tam darbui išleido apie 75.000 dol.

Yra leidžiama daugiau kaip 5000 egz. kiekvieno Kronikos numerio anglų kalba. Religinės šalpos vadovybė yra pasiryžusi šį svarbų darbą, ir toliau tęsti. Religinės šalpos statute jau nuo 1969 m. įrašyta, kaip vienas iš pagrindinių tikslų, telkti ir skleisti informaciją apie tikinčiųjų persekiojimą okupuotoj Lietuvoj. Kronikos žinių svarbą bei pasaulinę įtaką liudija šimtai užklausimų, kurie kasmet suplaukia iš viso pasaulio į Lietuvių Katalikų religinės šalpos įstaigą. Reguliariai ir skubiai pateikiamomis Kronikomis plačiai naudojasi žurnalistai, pedagogai, kongresmanai ir senatoriai, o ypač žmogaus teisių organizacijos, kaip Tarptautinė Amnestija, kuri gina lietuvių sąžinės kalinių teises, ir bažnytinė hierarchija. Pvz. kardinolas Bernardinas citavo vėliausias Kronikos ištraukas savo vedamajame apie Klaipėdos bažnyčią.

Minėtas susitarimas tarp Kunigų Vienybės ir Religinės šalpos nesaisto kun. J. Kuzminsko Chicagoj įsteigtos Lietuvos Kronikos sąjungos, kuri 1976 m. atsiribojo nuo Kunigų Vienybės ir nuo Religinės šalpos ir per tą laiką išleido LKB Kronikos Nr. 1-9 anglų kalba viename tome.

Kronikos numerius atskirais sąsiuviniais anglų kalba galima užsisakyti sau ar kitam iš Lietuvių Katalikų religinės šalpos, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Aukos nurašomos nuo mokesčių. Čekius rašyti Lithuanian Catholic Religious Aid vardu.