NAUJI LEIDINIAI

Juozas Brazaitis. RAŠTAI IV. Kultūriniai rūpesčiai. Kultūrininkai, teatras. Mokyklos klausimai. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. “Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti” 14-sis leidinys, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 1983 m. 563 psl. Šio tomo mecenatai — dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai. Šis ir anksčiau išleistieji tomai gaunami ir “Drauge”, 4545 W. 63 Street, Chicago, IL 60629 ir pas platintojus. Kaina 15 dol.

Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. III tomas. Kauno arkivyskupija. Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla, 3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629. 1983 m. 511 psl., kietais viršeliais, kaina 25 dol. Šio impozantiško leidinio architektūriniai tekstai — dr. inž. Jurgio Gimbuto, kiti redakcijos nariai: kun. V. Dabušis, Juozas Mažeika, T. Anicetas Tamošaitis, SJ, kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC ir artimi redakcijos talkininkai: vysk. Vincentas Brizgys, Nijolė Gražulienė, T. Algimantas Kezys, SJ, Vincas Lukas. Žemėlapiai — Albino Kamio. Dailininkas ir techninis redaktorius Petras Aleksa. Šiame veikalo tome aprašyta 150 bažnyčių ir 50 didesnių koplyčių bei oratorijų, dalis kapinių, varpinių ir tt. su daugybe retų ir ryškių nuotraukų.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS DARBAI IX. Redagavo A. Liuima, SJ. Akademijos leidinys, Piazza della Pilotta 4, Roma, Italija. 1982 m. 458 psl. Šiame tome atspausdinti devintojo LKM Akademijos suvažiavimo, įvykusio 1973 m. rugpiūčio 31 — rugsėjo 2 d. Bostono kolegijoje paskaitos. Paskaitininkai: Juozas Brazaitis, Antanas Rubšys, Viktoras Gidžiūnas, Benediktas Mačiuika, Paulius Rabikauskas, Ina Užginienė, Justinas Pikūnas, Romualdas Kriaučiūnas, Antanas Paškus, Jurgis Gimbutas, Edmundas Arbas, Bronius Povilaitis, Petras Kaladė, Pranas Jucaitis, Stasys Santvaras, Vladas Kulbokas ir Balys Petrauskas. Lietuvių mokslininkų paskaitų temos: teologija, istorija, psichologija - pedagogika, architektūra ir menas, gamtos ir tikslieji mokslai, lietuvių kalba ir literatūra, medicina.

Dabar Akademija ruošia X-jį suvažiavimo darbų tomą ir eilę kitų kapitalinių veikalų, kurie netolimoje ateityje numatomi išleisti.

AUSZRA, Laikrasztis iszleidzia-mas per Dra. Bassanavicziu 1883 -1884. “Aušros” pasirodymo 100 metų sukakčiai paminėti ir josios sumanytojų, bendradarbių, rėmėjų, platintojų - knygnešių ryžtui ir darbui pagerbti Lietuvių Istorijos draugija leidžia šį faksimilinį 1883 - 1886 metų “Aušros” teksto perspausdinimą” — rašoma leidėjų žodyje.

Redagavo Jonas Dainauskas. Išleidimo lėšas sutelkė Alicija Rūgytė. Spausdino M. Morkūno spaustuvė. 430 psl. Kietais viršeliais. Kaina 20 dol. Knyga gaunama Lietuvių Istorijos draugijoje, 10425 South Kenton Avė., Oak Lawn, IL 60453 ir pas platintojus.

Knygoje perspausdinti “Aušros” 1883 m. 1-10 numerių ir 1884 m. 1-12 Nr. tekstai su dr. Jono Basanavičiaus ir Jurgio Mikšio portretais. Gražus lietuvių tautinio atgimimo laikraščio prisiminimas — prasmingas paminklas.

Vytautas Bagdanavičius - dr. Juozas Meškauskas. KURAIČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ ŠVIESUOMENEI. Ateities leidinys, 1983 m. Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 36 psl. Šiame specialiame leidiny atspausdinti straipsniai tilpę “Laiškai lietuviams” 1983 m. sausio - birželio mėn. ir “Drauge” — birželio mėn.

Antanas Gailiušis. VISAIP ATSITINKA. Novelės. Išleido “Darbininkas”. 1983 m. Spausdino Franciscan Press spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Aplankas dail. Romo Viesulo. 272 psl. Kaina 6 dol. Užsisakantys paštu prideda 1 dol. siuntimo išlaidoms padengti. Knyga gaunama ir pas platintojus.

Autorius — teisininkas, visuomenininkas, spaudos bendradarbis, rašęs visuomeniniais bei teisiniais klausimais Lietuvos ir išeivijos periodikoje. Skaitančiai visuomenei jis jau žinomas iš anksčiau spausdintų jo pasakojimų bei novelių. Iš devynių šio rinkinio novelių tiktai viena anksčiau buvo spausdinta “Dirvoje”.

LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 6. Išleido Lietuvos Kronikų sąjunga, 6825 South Talman Avė., Chicago, IL 60629. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes, 687 psl. Kietais viršeliais. Kaina 7 dol. 1983 m. Šis tomas skiriamas Kronikos 10 metų sukakčiai paminėti. LK Sąjunga, leidžianti LKB Kronikas lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis, atlieka nepaprastai svarbų darbą mūsų kenčiančios ir kovojančios Lietuvos balsą paskleisdama plačiame pasaulyje. Knygų leidimas, kaip žinome, yra labai brangus. Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba todėl prašo knygas prenumeruotis, duoti kaip dovanas savo draugams, kitataučiams, neužmiršti moralinės ir medžiaginės paramos, kad tas darbas galėtų būti būti tęsiamas toliau. Jau išleista 6 tomai lietuvių kalba, ispanų kalba 2 tomai, anglų kalba vienas tomas ir vienas prancūziškai. Šiame šeštajame tome atspausdinti

LKB Kronikų 40-49 numeriai su įžanginiu strp. “LKB Kronikai 10 metų” iš LKB Kronikų 51 Nr., su leidėjų žodžiu, su asmenų ir vietovių rodykle, pavadinimais ir jų santrumpomis ir mecenatų sąrašu.

A. P. Bagdonas, ŽODŽIAI Į TOLĮ.

Ketvirtoji eilėraščių knyga. 119 psl. Viršelis Giedrės Vaitienės. Išleido Kražiškių sambūris, 2440 W. 69th St., Chicago, IL 60629, 1983 m. Kaina 5 dol. Gaunama ir pas platintojus. Eilėraščiai suskirstyti į keturius skyrius: Dangaus lietus, Ilgesio tėvynė,

Melancholijos ir Žemaitiška kertelį. Be keturių autoriaus eilėraščių knygų, yra išleista Medviegale pasaka ir Gyveninis najukas — žemaičių tarme.

Rūta Kleva Vidžiūnienė. VIENO VAKARO MELANCHOLIJA. Novelės. 221 psl. Lietuviškos knygos klubo leidinys 1983 m. Viršelis ir aplankas dail. Elenos Urbaitytės. Kaina 7 dol. Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 ir pas platintojus.

Knygoje devyniolika novelių. Vienos novelės pavadinimas parinktas ir knygos vardui.

Autorė jau anksčiau yra spausdinusi novelių mūsų periodikoje, laimėjusi premijų. Novelių siužetai — dabarties gyvenimas ir netolima praeitis.

Autorė savo lakiu stiliumi pristato personažų, kuriuose skaitytojas gali matyti pats save, savo pažįstamus, kartu su jais išgyventi dažnas melancholiškas situacijas ar nuotaikingas išeivijos gyvenimo nuotrupas.

Rūta Klevą Vidžiūnienė (Mickevičiūtė, gimusi 1923 m. Kaune, studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, dainavo Vilniaus Filharmonijos ansamblyje ir Vokietijoje Čiurlionio ansamblyje. Kalifornijoje baigė prancūzų ir vokiečių kalbų studijas bei literatūrą, o vėliau politinius mokslus ir pedagogiką. Dabar mokytojauja amerikiečių gimnazijoje, Los Angeles. Autorė taip yra ir daugelio laikraščių bei žurnalų, įskaitant ir “J Laisvę”, bendradarbė. Trejus metus redagavo “Lietuvį žurnalistą”. Ši knyga yra pirmasis autorės novelių rinkinys.

Anatolijus Kairys. KELIONĖ Į VILNIŲ. “Draugo” premijuotas romanas. 1983 m. 247 psl. Viršelis ir aplankas dail. A. Sutkuvienės. Kaina 10 dol. Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63 Street, Chicago, IL 60629. Tai dvidešimt aštuntasis autoriaus -poeto, dramaturgo, romanisto kūrinys, apvainikuotas jau antrąja “Draugo” romano premija. Už savo kūrybą A. Kairys yra laimėjęs premijų ir anksčiau.

Šiame romane autorius pagrindinį veikėją, išsilavinusį, jauną Amerikos lietuvį, įsitikinusį, kad okupuotoje Lietuvoje gyventojai gali vest laimingą socialistinį gyvenimą, nukelia į Vilnių, kur jis savo asmeniška patirtimi gali lyginti tikrovę su komunizmo skelbiama propaganda.

Balys Gaidžiūnas. BERNELIŲ MIŠIOS. Eilėraščiai. Viršelis dail. Jono Račilos. Leidinio mecenatai Dalia ir dr. Jonas Maurukas. BNG and Co. 9038 Chardon Rd., Kirtland, OH 44094, leidinys. Kaina 2 dol. Gaunamas ir pas platintojus.

“Šešiasdešimt penkeriems metams suėjus nuo pirmųjų Bernelių mišių, 1918 metais švęstų tėviškės bažnyčioje“ prisiminti.

Įžanginiame žodyje poetas taria:

. . . ‘Todėl šių Bernelių mišių žodžiai tegul būna praeities išgyvenimų, dabarties stiprybės ir artimo meilės ryšiu. Čia esantiems ir ten palikusiems. Gyviems ir įnirusiems. Ir visiems — vėl laukiantiems naujos laisvės aušros”.

Leidiny telpa 13 gilios nostalgijos, religinės - tautinės minties ir jausmo bei tėvynės ilgesio kupinos eilės.