LF BIČIULIAI CHICAGOJE

Dalis PLD-se dalyvavusių LF bičiulių liepos 2 d. susitiko jaukiame pobūvyje Jaunimo Centro kavinėje, Chicagoje.

Susirinkusius sveikina rašytojas Česlovas Grincevičius, Chicagos sambūrio pirmininkas — pobūvio Šeimininkas.

Dr. Juozas Kazickas — Brazaičio Raštų mecenatas — kalba apie bičiulius — deimantininkus. Jo dešinėje dr. A. Damušis, Aleksandra Kazickienė, jo kairėje Vytautas Vaitiekūnas.

LFB tarybos pirm. Algis Raulinaitis dalinasi PLD įspūdžiais.

Pirm. Balys Raugas perduota LFB c.v. linkėjimus

Nuotraukos M. Ambrazaitienės