VEDAMIEJI

VIENYBĖJE SU KOVOJANČIA TAUTA

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Die-šūkis gražiai išreiškia mūsų išeivijos pasiryžimą nenutraukti ryšio su tauta, kuri jau įžengė į penktąjį nelaisvės dešimtmetį. Suvažiavę lietuvių atstovai iš laisvojo pasaulio kraštų pademonstruos, kad mes esame ir norime išlikti gyvąja tautos dalimi išeivijoje, o ne kokia nudžiūvusia tautos kamieno šaka. Apie tai kalba ir mūsų, jau čia gimusioji lietuvių karta šio žurnalo puslapiuose.

Svetimos žemės syvai, aišku, nemaitina mūsų tautinės gyvybės. Jai išlaikyti reikia visų milžiniškų pastangų, o didvyriškai tautos kovai ryšių palaikymas duoda įkvėpimo jėgos ne tik mūsų pastangoms Čia, bet ir tautai Krašte. Jis stiprina rezistencinę dvasią.

Ši mūsų išeivijos manifestacija parodys mūsų jėgą ne vien saviesiems, trokštantiems išlaikyti tautinį identitetą ir siekti tautos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės, bet ir kitiems, kurie stovi atokiau nuo mūsų problemų ir kuriuos norime matyti savo nuoširdžiųjų bičiulių gretose.

Šalia Pasaulio Lietuvių seimo delegatų, žygiuos mūsų senosios kartos atstovai, Antrojo pasaulinio karo tremtiniai ir jau užsieny gimęs jaunimas, susirinkęs į penktąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą. Taip, mūsų tauta išeivijoje išeina su įspūdinga demonstracija už lietuviškuosius gyvybinius interesus.

Šiame turbūt didžiausiame iki šiol išeivijos susibūrime taip pat bus pademonstruota ir mūsų kūrybinė jėga: dainų šventė, opera, parodos, vaidinimai, filmų vakarai, minėjimai, jaunųjų talentų vakaras. O sportuojantis jaunimas išmėgins savo jėgas sporto žaidynėse.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėšių antrųjų PLD rengėjareikalinga daug rankų, širdies, nemažos finansinės paramos ir visokios pagalbos. Į šį milžiniškos apimties renginio darbuotojų eiles turėtų jungtis visi, kad tuo būtų dar kartą pademonstruota lietuviškos išeivijos stiprybė ir vienybė. Tai būtų atsakymas mūsų krašto okupantui, kad mūsų išeivija, nors gyvenanti tūkstančius mylių nuo savo tėvų krašto, per šimtmetį neištirpo kitų tautų masėje ir jos ryšys su Nemuno šalies gyventojais, nežiūrint kaip jie bebūtų varžomi, tebėra gyvi ir jie bus stiprinami.

Lietuvių Fronto bičiuliai šioje kultūrinėje ir politinėje lietuvių demonstracijoje nepasiliko tik pasyvūs stebėtojai, bet visu svoriu įsijungė į organizavimo, finansavimo ir vykdymo darbus.

Sveikiname rengėjus ir dalyvius šios istorinės lietuvių išeivijos šventės proga. Tegu ryžtu ir meile iš naujo pakurstytas išeivijos židinys nepasiliktų tiktai rusenti, bet įsiliepsnotų į galingą ir ryžtingą jėgą mūsų išeivijos uždaviniams įvykdyti. Atiduokime, ką privalome!

VĖLAI SUSIRŪPINTA

Perskaičiau Tavo straipsnįDidysis rūpestislietuviška parapija. Sveikinu. Spaudoje bent man neteko skaityti rimtesnių studijų apie lietuviškosios parapijos padėtį, jos problemas, rimtą priėjimą toms problemoms spręstikad ir siūlymų forma.

Tavo žodis duoda bent pradžią. Mano supratimu, padėtis daug kur yra tragiška. Daug per vėlai pradėta lietuviškos parapijos reikalais rūpintis.

Klausimas yra labai sudėtingas: reikia galvoti apie visą eilę reikalų, kaip pav. mūsų žmonių psichologinius nusiteikimus, tautinį sąmoningumą (ar viena parapija gali tai padaryti?), aplinkos dvasią (“virinančio katilo” nuotaikos), šeimas bei ten susiformuojančią dvasią, jaunimo brendimą svečioj šaly, ypatingai jaunimo organizacijas ir jų vaidmenį šioje srityje, o ką bekalbėti apie miestuose pastarųjų 20 m. žaibo greitumu vykstantį keitimąsi (daugybėj miestų lietuviškosios parapijos tiesiog buvo “nušluotos”) . . .

Abejoju, ar kaltinimais (klebonams, parapijiečiams ir t.t.) ką nors beišspręsime. Turime atvirai prisipažinti, kad rimto vadovavimo šioje srityje tikrai neturime. Kieno atsakomybė?

Reikėtų kalbėti ir apie naujų parapijų kūrimą, kai senosios parapijos, praktiškai kalbant, jau nebegali tarnauti lietuvių reikalams.

Man labai aišku, kokią didelę svarbą ir reikšmę turi lietuviškoji parapija visai išeivijai, pavergtai Lietuvai. Ir vis klausiu: kodėl taip vėlai susirūpinom tos parapijos likimu?

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ

Į LAISVĘ” AUKOTOJAI 1982

Rėmėjai

$100 dol.: A. Raulinaitis. Po $50: Tėv. A. Bernatonis, V. Baleišytė.

Garbės prenumeratoriai:

Po $40 dol.: J. Ardys, V. K. Naudžius. Po $30 dol.: K. Bružas, E. Pakulienė. $29: V. Akelaitis. $27: Kun. S. Morkūnas. Po $25: Dr. S. Kudokas, J. E. Paliulis, B. Pautienė, A. Pocius, V. Rociūnas, J. Žilionis. Po 20: Kun. K. Balčys, dr. A. S. Baltrukėnas, V. Barisas, J. Baužys, A. G. Bražėnas, R. Bureikienė, V. Gečas, P. Gudelis, Dr. J. Jurgilas, V. Kazlauskas, Kun. L. Kemėšis, Kun. G. Kijauskas, S.J., A. Markelis, E. Milkauskas, V. Petrulis, L. Reivydas, M. Sodonis, Dr. J. Songaila, Kun. J. Staškus, K. šakys, J. Vidmantas, Aid. Zikaras, V. Žiaugra. $13: J. Žaliaduonis. Po $10: K. Gimžauskas, dr. B. Krakaitis. $9: A. Barzdukas. Po $8: J. Ambrizas, S. Čyvas, J. Gylys, 1. Kazlauskas, J. Kuprionis, J. Mikeližnas, Dr. Z. Prūsas, B. Raugas, Kun. I. Urbonas, St. Vilinskas. $7: Koop. "Talka” Aust ralio, Po $6: E. Baltrušaitienė, N. Bražėnaitė, 1. Eitmanienė, J. Litvinas, I. Ma-liška, Dr. A. Matukas, V. Petrulis, Kun. V. Pikturna, J. V. Roland, St Skripkus.

Po $5: Kun. D. Kenstavičius, M. Ke-valaitis, M. Kirkilas, Dr. A. Pamataitis, J. Paštukas, S. Slavickas, V. Volertas, J. Žadeikis. Po $4: A. Kubilius, S. P. Pusdešris, M. Valiukėnas. Po $3: J. Arš-tikis, prel. J. Balkonas, L. Barauskas, Danutė Benedict, Dr. S. Čepas, Dr. A. C.   Čepulis, K. Dočkus, A. Gragunevičius, V. Garbenis, A. Gaigalienė, Dr. G. Grinis, Dr. L. O. Griniūtė, F. Ignaitienė, I. P. Janavičius, R. Jautokaitė, Br. Juška, V. Kamantas, L. Kaulinis, 1. Kazlauskas, Kun. V. Krikščiūnevičius, V. Kuzmickas, D.    Laniauskas, V. Laniauskas, A. Laukaitis, K. Laukaitis, prof. V. Marijošius, V.    Milukas, P. Narutis, B. Neverauskas, VI.    Palubinskas, V. Palonas, J. Paovis, J. Pažemis, Kun. J. Pragulbickas, V. Priž-gintas, Pr. Puronas, I. Račiūnas, Dr. P. Rasutis, St. Raštikis, A. Reventas, Dr. J. Reinys, St. Rudys, J. V. Rugelis, V. Rutelionis, I. Straukas, J. Stelmokas, Z. Strazdas, V. Šilas, J. Šiaučiūnas, kun. J. Tautkus, Dr. A. Valiuškis, A. Viliušis, Kun. J. Vilutis, Dr. A. Zotovas. Po $2: Kun. Dr. J. Aviža, A. Balys, V. Butkys, D. Jakienė, B. Lungys, R. Mironienė, V. Montvilas.. Po $1: A. Damijonaitis, VI. Kulbokas, Dr. V. Šaulys. A. Vaičiulis, S. Valaitis.

"Į Laisvę” administracija nuoširdžiai dėkoja už aukas.

Šio numerio kaina 3.00 dol.