Įvairūs

Mylėkim tad savo Tėvynę ne žodžiais, bet darbais. Tai pareikalaus iš mūsų daug savitvardos, jėgų įtempimo, nes didis dalykas veltui neduodamasjį reikia savo prakaitu ir krauju išpirkti.

Tik didžios dvasios būdami, išvengsime nutautimo, nugalėsim visas kliūtis ir, įsigiję vidinę laisvę, pasieksim ir išorinę.

Aidas

“Nelaisvėje gimęs kūdikis


Lietuvos pasiuntinybės Nepriklausomybės Šventės priėmime vasario 16 d. valstybės sekretoriaus padėjėjas Elliott Abrams (viduryje) pakėlė tostą už Lietuvos nepriklausomybę.

Nuotraukoje (iš kairės) LB ryšininkas Washingtone su JAV valdžios įstaigomis Viktoras Nakas, LB Washingtono apyl. pirm. Skirmantė Kundrotienė, Elliot Abrams, LB rySininkas su kitų valstybių misijomis Washingtone Algimantas Cureckas ir Algis Avižienis iš valstybės departamento.

“LKB KRONIKOS” NAUDA

Jeigu tikintieji nebūtų jutę “LKB Kronikos” pozityvios įtakos dabartiniame Lietuvos tikinčiųjų gyvenime, tai ji nebūtų tapusi tokia populiari ir įtakinga. Tiesa, ji nepadarė stebuklo, bet daug kur prievarta tapo atsargesnė ir žengė žingsnį atgal. Todėl neperdėtai galime teigti, kad “LKB Kronika” drauge su kitais veiksniais prisidėjo, kad šiuo metu Lietuvos tikintieji yra sąmoningesni, o gerieji kunigai vieningesni, o koloborantai — nevaikšto iškėlę galvas, kaip tai buvo per kelis pirmuosius pokario dešimtmečius.

LKB Kronika Nr. 51 1982 m. kovo 19