HEROJIŠKOSIOS SPAUDOS DEŠIMTMETIS

VEDAMASIS

1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” numeris. Vakartį pasaulį iki šiol jau yra pasiekę 50 jos numerių. Penkiasdešimtasis numeris, turįs 1981 m. gruodžio 8 dienos datą, skiriamas “Geram Kristaus kariui ir Lietuviškosios Helsinkio grupės nariui, paaukojusiam savo gyvenimų ir gyvybę už Bažnyčios ir Tėvynės ateitį a. a. kun. Broniui Laurinavičiui”.

Kronika, kukliai ir atsargiai pradėjusi savo misijąbūti kovojančios tautos ir Bažnyčios balsu, per dešimtmetį tapo vienu iš pagrindinių dabartinės pavergtos Lietuvos tikrovės liudytoju. Ir šis sukaktuvinis LKBK numeris Lietuvių Informacijos Centro dėka jau yra pasiekęs ir plačiąją skaitančią visuomenę laisvajam pasauly.

Pasipriešinimas okupanto režimui, tikrųjų tikinčiųjų sunkaus gyvenimo faktų rinkimas, tautos herojiškos drąsos kovotojų pristatymas, jų nesibaigiantys teismai, suėmimai, tardymai, Helsinkio pakto žmogaus teisių grubūs laužymai, tautos negerovių, susiformavusių okupacijos sąlygose, kėlimasyra sukaktuvininkės Kronikos puslapių drąsi kalba. Pogrindžio spauda išeina su tiesos žodžiu, kurio nerandama vienos kryptiesateizmo — komunizmo persunktoje pavergtos Lietuvos spaudoje.

LKBK davė impulso ir kitiems pogrindžio leidiniams. Pogrindžio spauda ne tik informuoja, bet ir formuoja jaunąją lietuvių kartą Krašte, padrąsina imtis tokių žygių, kurie stebina ir laisvajame pasauly gyvenančiuosius. Tokia spauda padeda augti naujajai kartai, kuri atlaikys okupacijos nedalią ir paruoš tautą laisvės rytojui.

Mūsų periodika laisvajame pasauly ištisai ar dalinai persispausdina Kronikos ir kitos pogrindžio spaudos žinias, nes iš tikrųjų ji yra nelaimingosios Lietuvos tikrovės veidrodis. Kokia skurdi būtų mūsų spaudos ir radijo informacija apie Lietuvą be LKBK ir kitų pogrindžio leidinių!

Kronikos balsas, prasiveržęs iš pogrindžio ir nugalėjęs geležinės uždangos kliūtis, kalba ne tik mums, bet kitam plačiam pasauliui.“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms leisti sąjunga” ir Lietuvių Informacijos centras nusipleno didelės padėkos ir nuolatinės paramos tuos leidinius paruošiant svetimomis kalbomis. Lietuvos pogrindis prabyla anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Tuo būdu Kronikos tiesioginiai jungiasi į visų tauriųjų lietuvių ir jų draugų svetimtaučių kovą už Lietuvos laisvę.

Nežinome redaktorių, leidėjų, bendradarbių bei talkininkų pavardžių, išskyrus tuos, kurie jau yra skaudžiai nukentėję, sėdėję kalėjimuose ir dar tebevargsta nežmoniškose kalėjimų, ištrėmimo, stovyklų sąlygose. Ir visokios žiauriausios priemonės herojų neišgąsdina, ir Kronikos ir toliau prasiskverbia į laisvę.

Lenkiame galvas prieš visus, kurių dėka ši okupantui akis badanti tiesa pasiekia skaitytoją.

Ar ši pogrindžio spaudos darbuotojų drąsa, idealizmas, herojiškumas, ištvermė ir auka nereikalauja daugiau iš mūsų negu nuostabos pareiškimų? LKBK tapo laidas tarp pogrindy kovojančios Lietuvos ir mūsų čia laisvajame pasauly gyvenančiųjų. Tas nyšys turi būti ne tik išlaikytas, bet ir sustiprintas, ateinantį talką leidėjams šiame krašte ir kitur realia finansine parama bei jungiantis į platintojų tinklą visame laisvajame pasauly. Tegu Lietuvos pogrindžio balsas būna kuo plačiausiai išgirstas. Iš kitos pusės, mes žinome, kiek šiais laikais kaštuoja spausdinto žodžio išleidimas ir jo kelias į skaitytoją. Kad ta pagalba būtų reali, reikia ir realios visokeriopos aukos.

Tai būtų mažas gestas tiems dvasios galiūnams Krašte, jie galėtų pajusti ir mūsų nors mažos atsakomybės ir meilės jausmo dalelę' nepriklausomos Lietuvos ir tikinčiųjų sąžinės laisvės ilgesio kovoje. Tegu Aukščiausias laimina ir saugo Kronikos leidėjus!