Į Laisvę 1981 83(120)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................... 2

Raimundas Kudukis: Vidurio Europa ir Reagano administracija  4

Sveikinimai ir linkėjimai ................................. 12

Alė Rūta: Apie Žmogų ir darbus ............................ 13

St. Lazdinis: Prūsai ir jų likimas ........................ 18

VT. VT.: Lietuviškumo kova Lietuvos kariuomenėje .......... 23

Juozas Pažemėnas: Atsiliepimai į “Vienos knygos paraštėje

                  vertinimus .............................. 28

Vliko seimas .............................................. 38

Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus .................... 40

Gintė Damušytė, Bronius Nemickas ir Vytautas Vaitiekūnas:

       Juozo Pažemėno atsiliepimų papildant ir patikslinant 52

Idėjos — darbai — aukos ................................... 58

V. Rociūnas: 25-tą kartą .................................. 60

Nauji leidiniai ........................................... 70

Vedamasis ................................................. 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis,Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas,Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys,JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Fairview, Penn.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis,Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas,Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis,Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius,Muenchen, Vokietija 

Vacys Rociūnas,“Į Laisvę” red., Independence, Ohio.

Linas Kojelis, Washington, D.C.

Antanas Sabalis,Woodhaven, New York Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 83 (120) 1981 GRUODIS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas,Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA