PIRMIEJI KATEDROS MECENATAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1981 lapkričio 20 d. pasirašė sutartį su Illinois universitetu Chicagoje steigti amžiną Lituanistikos katedrą, kuriai reikalinga surinkti 600,000 dol. per ateinančius penkerius metus.

Pirmieji šios katedros mecenatai yra Chicagos ir apylinkių lietuviai, sudėję pirmąjį 10,000 dol. Tai Romas ir Emilija Sakadolskiai (1,000 dol.), Alicija Rūgytė (1,000 dol.), Vytautas ir Aldona Kamantai (1,000 dol.), Vaclovas ir Asta Kleizos (1,000 dol.), Pivilas ir Rūta Kiliai (1,000 dol.), Raimundas ir Danutė Korzonai (1,000 dol.), dr. Algis ir Violeta Pauliai (2,000 dol.), Antanas ir Marija Rudžiai (1,000 dol.) ir kun. dr. Juozas Prunskis (1,000 dol.).

Visos aukos Lituanistikos katedrai atleidžiamos nuo mokesčių. Pažadėtos aukos gali būti mokamos per penkerius metus. Čekius rašyti LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION vardu ir siųsti PLB Fondui šiuo adresu:

Lithuanian World Community Foundation 5620 So. Claremont Ave.

Chicago, IL 60636 USA