DARBAI IR AUKOS

Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba, užbaigdama savo dvejų metų kadenciją, paskutiniame posėdy lapkričio 15 Clevelande iš savo iždo paskyrė:

“Į Laisvę” žurnalui — $600.00; PLB (Lietuvių Informacijos Centrui Brookly-ne) — $500.00; dramaturgui Anatolijui Kairiui (honoraras) — $500.00; Lietuvių studijų centrui Chicagoje — $200.00; Kalifornijos pabaltiečių laisvės lygai (BAFL) — $200.00; Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungai — $100.00; Lietuvos pasiuntinybės pastato remontui — $100.00; “Aidams” — $50.00; “Darbininkui” — $.50.00; “Draugui” — $50.00; “Pasaulio lietuviui” — $50.00.

LFB c. valdybą sudarė: pirmininkas Juozas Ardys ir nariai: Juozas Mikonis, dr. Rimvydas Šliažas, Jonas Vasaris, Vacys Rociūnas, Vincas Akelaitis ir Albertas Sušinskas.

LF BIČIULIŲ, AUKOJUSIŲ HANNAFORD PROJEKTO VYKDYMUI, SĄRAŠAS

Po 1500 dol.

L. Valiukas.

Po 1000 dol.

K. ir M. Ambrazaičiai, Z. Brinkis, S. Damušis, B. Graužinis, P. Kisielius, J. Kojelis, J. ir A. Pumpučiai, A. Razma, A.    Raulinaitis, V. ir E. Vidugiriai, V. Ir B.  Volertai, J. Uleckas.

Po 400 dol.

J. Žilionis.

Po 250 dol.

A. P., J. Jusionis.

Po 200 dol.

LFB Centro Valdyba.

Po 100 dol.

E. Binkis, V. Čyvas, D. Kojelytė, L. Kojelis, S. Kungys, V. Maželis, B. Raugas, S. Rudys, V. Rociūnas, J. Prakapas, A. Šmulkštys, V. Vaitkus, G. Zabelskis, J. ir V. Žedeikiai, V. Žiaugra, K. Gimžauskas.

Po 50 dol.

J. Baužys

Po 25 dol.

Ig Kazlauskas.

Po 20 dol.

R. Jautokaitė.

Pagal gautas iškarpas, apie Skuodį rašė 151 laikraštis 34 valstybėse:

Alabama — 1; Arizona — 1; Arkansas — 3; California — 13; Connecticut — 3; Delaware — 1; Florida — 1; Georgia — 4; Illinois — 27; Indiana — 2; Iowa — 2; Kansas — 5; Louisiana — 1; Maryland — 3; Massachusetts — 5; Michigan — 8; Mississipi — 4; Minnesota — 5; Nebraska — 4; New Mexico — 1; North Carolina — 4; North Dakota — 2; New York — 5; New Jersey — 8; Ohio — 5; Oklahoma — 6; Pennsylvania — 2; South Carolina — 1; Texas — 9; Virginia — 8; Vermont — 1; Washington — 2; West Virginia — 1; Wyoming — 2; Washington, D.C. — 1;

Visa akcija vedama per Baltic American Freedom League, P.O. Box 29657, Los Angeles, Cal. 90029.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir JAV LB Krašto valdybai pritarus, BAFL pasirašė ilgesniam terminui sutartį su Hannaford firma, kuri įpareigojama:

a.    Tęsti akciją už Skuodžio išlaisvinimą;

b.    Veikti JAV vyriausybę, kad Baltijos valstybių laisvės problemą įjungtų į savo užsienio politikos apimtį;

c.    Formuoti palankią Amerikos viešąją opiniją Baltijos valstybių laisvės reikalu;

d.    Visais žinių kanalais informuoti Amerikos visuomenę apie Katalikų Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje ir žmogaus teisių pažeidimus Baltijos valstybėse;

e. Vykdyti kitus BAFL pateiktus uždavinius.

Šio didžiulio ir reikšmingo projekto vykdytojai per pirmuosius du mėnesius išleidę apie 20.000 dol., yra įsitikinę, kad jie Lietuvos bylos reikalu yra plačiau pasiekę Amerikos visuomenę, negu Altas ir Vilkas per 10 metų, išleidę bent pusantro milijono.

Tarptautinis Viktoro Petkaus Komitetas

prie Vak. Vokietijos žmogaus teisių draugijos pasveikino Kalėdų ir N. Metų proga Petkų drauge su visais persekiojamais jo bičiuliais, jų šeimas. Komitetas pasveikino akademiką Sacharovą, asmeninį Petkaus bičiulį su žmona Boner, kurie bado streiku ne tik išrūpino marčiai leidimą išvykti į JAV, bet pasiekė dar vieną pergalę kovoje už žmogaus teises Sov. Sąjungoje.

Š.m. lapkričio 21 komitetas perdavė per ministerį Genscherį laišką Leonidui Brežnevui, su prašymu paleisti nekaltai nuteistąjį Viktorą Petkų. Už tai dešimt Vak. Vokietijos savanorių yra pasirengę vienerius metus be atlyginimo dirbti Sov. Sąjungoje. Šitas pasiūlymas išpirkti Petkų įteiktas jau prieš dvejus metus S. Sąjungos ambasadoriui Bonoje Semjonovui ir vis tebelaukia atsakymo. Tame pačiame tarpt, komiteto laiške Brežnevas prašomas paleisti Balį Gajauską, Petrą Paulaitį, Idą Nudel, Jurijų Orlovą, kunigą Glebą Jakuniną, Tatjaną Velikanovą ir Andriejų Sacharovą.

Tarptautiniam Viktoro Petkaus gelbėjimo komitetui vadovauja Erich Weiss ir kun. Winfrid Pietreck.

(Europos LF bičiulis 1981 Kalėdos)

Tai buvo laisvo žmogaus žvilgis, visa buvo tas pats ir visa buvo kita, nepaisant kiek tai buvo panašu į tai, ką buvai palikęs. Laisvė turi daug ryškesnes ir gėriu labiau besižavinčias akis.

Aloyzas Baronas
“MIRTI VISADA SUSPĖSI”

Laisvės siekimas savo tautai yra ne tik kiekvieno žmogaus neginčijama teisė, bet ir besąlyginė pareiga.

Mykolas Krupavičius