1980 metų premijų laureatai

1980 metų premijų laureatai: iš kairės komp. Alfonsas Mikulskis — muzikos, Algirdas Landsbergis — dramos, Dalila Mackialienė — teatro, Kazys Bradūnas — poezijos ir Viktoras Vizgirda — dailės. Premijos buvo įteiktos Clevelande 1981 m. gegužės 17.

Nuotr. Jono Garlos

Mūsų kūrėjai savo talentus grąžina tautai, kad ji, grožio vedama, išliktų gyva, nenustotų šviesesnio rytojaus vilties, o Tėvynėj susilauktų laisvės dienų.

Kūrėjų įvertinimas kad ir kukliomis premijomis pažadina jų nuotaiką tolimesniems kūrybos darbams.