DEMONSTRACIJOS KRAŠTO SOSTINĖJE

Įtakingame JAV-bių sostinės dienraštyje “The Washington Post” liepos 19 Judith Valente ilgame straipsnyje aprašo lietuvių jaunimo suorganizuotas demonstracijas prie sovietų ambasados Washingtone:

Vakar buvo areštuota 18 anti-so-vietinių demonstrantų, trumpam sustabdžiusių miesto centre judėjimą ir bandžiusių prisirakinti prie sovietų ambasados tvoros 16-je g-je (NW), reiškiant protestą prieš olimpinių žaidynių atidarymą Maskvoje.

Žaibo greitumu lyg katinai du jaunuolai (antrojo nematyti) atsidūrė šviesos stulpų viršūnėje; į stulpą įlipęs M. Aistis, apačioje V. Volertas, diriguoja L. Kojelis; V. Gurecko nematyti

Už minutės (žiūr. dešinėje), automobiliams blokuojant judėjimą, skersai 16-tos gatvės prie sovietų ambasados kyla didžiulis transparentas su užrašu FREE LITHUANIA NOW

 

Pagautas “Bridges” redaktorius K. Stirbys, pagautas ir krečiamas kun. K. Pugevičius (dešinėje)

Pirmose minutėse policininkui pasiseka sutrukdyti kun. K. Pugevičiui ir R. Stirbiui iškabinti plakatą, bet (žiūr. dešinėje) ...

 


J. Krakauskas, B. Zdanytė ir C. Hardy lietuviška trispalve spėja “papuošti” ambasados tvorą. O tada skubiai rakinasi

Pusei demonstrantų pasisekė prisirakinti. Čia du iš jų: V. Gureckas ir V. Rukšys


Policija kantriai laukia, kol Simas Kudirka ir kun. K. Pugevičius informuoja “Washington Post” korespondentę; pavirtusiam demonstrantui (L. Bernotas) policininkas neleidžia atsikelti (kairėje); adv. E. Raskauskas aiškinasi su policija ir stebi demonstracijų eigą (dešinėje)

Laisvės procesijoje lietuvaitės vedamos į kalėjimą; iš kairės — C. Damušytė, J. Stirbienė, D. Vaičiulaitytė, O. Baršketytė ir A. Banionytė. Nematyti B. Zdanytės, kuri prirakinta prie Damušytės

Visos nuotraukos iš demonstracijų Washingtone Aušros Bagdonavičiūtės

Spaudos atstovėms pareiškimą daro L. Kojelis; kartu su juo (iš kairės) A. Banionytė, Simas Kudirka ir B. Zdanytė

Surakintos, bet nenugalėtos — J. Stirbienė ir D. Vaičiulaitytė

Simas Kudirka spaudos atstovams karštai įrodinėja, kad Kremliuje sėdi gangsteriai

Vikriai pravesta netikėtumo taktika 9:55 val. priešpiet protestuotojai skersai 16-tos g -vės prieš ambasadą sustatė dviejose linijose automobilius, sulaikydami judėjimą, kol policija maždaug už 20 min. vėl atstatė tvarką. (Judėjimas gatvėse buvo atstatytas tik už 40 min. —L.K.).

Protestuotojai apkaltinti nusižengimu federaliniam įstatymui, draudžiančiam demonstruoti arčiau 500 pėdų nuo bet kurios užsienio pasiuntinybės. Grupė, kuri prisistatė kaip Lietuvių Jaunimo sąjungos nariai, protestavo prieš sovietų invaziją į Afganistaną ir prieš Lietuvos okupaciją nuo II Pasaulinio karo.

Protestuotojų tarpe buvo senatoriaus Richard Schweiker padėjėjas, katalikų kunigas, inžinierius, keti mokytojai ir aukštesnių laipsnių siekią studentai ir Simas Kudirka, buvęs sovietų prekybinio laivyno jūreivis, kurio bandymas 1972(1970 — L.K.) pabėgti į JAV-bes buvo sukėlęs tarptautinį incidentą. Daugelis grupės dalyvių pareiškė turį Lietuvoje giminių, kurie yra patyrę rusų persekiojimų. Protestuotojai prieš ambasadą iškabino geltona-žalia-raudona Lietuvos vėliavą, juodą draperiją ir plakatą su įrašu “Lithuania 1940— Afghanistan 1980“. Taip pat skersai 16-tos gatvės, netoli “L” gatvės, ištempė transparentą su įrašu “Free Lithuania Now”.(Buvo dar iškabinti kiti du dideli plakatai: “Soviets — Out of Lithuania” ir “Freedom for Lithuania and Afghanistan” — L.K.)

‘Rusai turi žinoti, kad vidurinės klasės paprastas amerikietis yra įpykęs už tai, ką sovietai daro žydams, ukrainiečiams, lietuviams ir vėl dabar ką daro Afganistane”, pasakė Linas Kojelis, sen. Schweikerio padėjėjas.

Simas Kudirka, prieš suareštuojant, metęs žvilgsnį į ambasadą, sušuko: “Aš jų gyvenimą pažįstu. Tie žmonės yra gangsteriai. Kodėl jūs, reporteriai, neatidarote Amerikai akių”...

Asta Banionytė, protestuojanti sekretorė, pasakė, kad jos įstaiga jai davė laisvą dieną, nes tikėjosi būsianti areštuota. Ji pasakėsekanti savo tėvo pėdomis”, nes jis, gimęs Lietuvoje, dalyvavęs studentų prieš sovietus demonstracijose 1940.

Protestas prasidėjo, kai demonstruotojai automobiliuose artimais skersgatviais priartėjo prie ambasados ir, sustatė mašinas skersai 16-tos gatvės, tarp“L” ir “M” gatvių, staiga išbėgo. Kai kurie protestuotojai apie savo kūną turėjo grandines, norėdami prisirakinti prie ambasados tvoros, bet buvo sustabdyti Amerikos slaptosios tarnybos uniformuotų policininkų. (Visi protestuotojai turėjo grandines ir pusė iš jų spėjo prisirakinti. Policija specialiomis žirklėmis grandines nukirpo. L.K.). ..

Protestuotojai policijai pasidavė taikiai, net juokaudami. “Ar jūs esate viena iš protestuotojų?” policininkas paklausė vieną jauną moterį. “Nedvejok”, atsakė moteris, “ir manęs nepamiršk”.

Šitaip demonstracijas aprašė “Washington Post”. Jos buvo rodomos televizijoje, apie jas pranešinėjo vietos radijo stotys, rašė ir kiti laikraščiai. Šios demonstracijos rado atgarsį ne tik Washingtone, bet ir visame krašte. AP, UPI, britų ir Reuters, tarptautinės žinių agentūros, apie šias demonstracijas informavo pasaulio žinių nervų centrus. Pav. prie Pacifiko didysis dienraštis “Los Angeles Times” liepos 18 perdavė AP, o liepos 19 — Reuters pranešimą. Pirmajame puslapyje rašė Los Angeles archidiacezijos oficiozas “The Tidings” (VII.25), didžiulę nuotrauką su parašu įdėjo “National Catholic Register” (VIII.3), pranešinėjo Los Angeles radijo stotys, o taip pat Philadelphijos, New Yorko, Clevelando, Čikagos ir kt. (Iš Venecuelos rašo A. Vaisiūnienė, kad apie šias demonstracijas girdėjusi ispanų kalba — red.).

Areštuoti buvo kun. K. Pugevičius, S. Kudirka, G. Damušytė (iš New Yorko), A. Banionytė, O. Baršketytė, D. Vaičiulaitytė, M. Aistis, V. Gureckas, L. Kojelis (iš Washingtonoj, B. Zdanytė, L. Bernotas (iš Hartfordo), Jūratė ir Rimantas Stirbiai, Virgus ir Vytautas Volertai, J. Krakauskas, C. Hardy ir V. Rukšys (iš Philadelphijos apylinkių). Kitus darbus atliko A. Bagdonavičiūtė, L. Bagdonavičienė, A. Mačiūnienė, G. Dragūnas (iš Philadelphijos), D. Penkūnaitė ir V. Nakas (iš Washingtono).

Po 8 valandų areštuotieji buvo paleisti. Užvestos bylos. Rugpjūčio 12 buvo pirmoji teismo sesija, į kurią turėjo atvykti kaltinamieji ir iš tolimų vietovių. Byla iš esmės nebūvu nagrinėjama, o sprendžiami procedūriniai klausimai. Bylos sprendimas nukeltas į rugsėjo mėnesį.

Į pirmąją teismo sesiją buvo atvykęs “Washington Post” korespondentas, kurio pranešimą sostinės įtakingas dienraštis atspausdino VIII. 13. Tą pačią dieną tas pats dienraštis patalpino L. Kojelio LB vardu pareiškimą, kuriame įrodinėjamas politinių bylų nelogiškumas: iraniečiams, kurie kėlė riaušes, bylos nutrauktos, amerikiečiams lietuviams, kurie demonstravo taikingai, bylos tęsiamos.

Kaltinamuosius gina trečios kartos lietuvis advokatas Ernest Raskauskas. Nors šis teisininkas ir atsisako jam priklausančio honoraro, tačiau tokio masto demonstracijų paruošimas bei pravedimas, o taip pat tolimesnis kaltinamųjų tampymas po teismus reikalauja nemažų išlaidų. Galimos ir piniginės bausmės. Išlaidoms padengti priimamos aukos. Čekius rašyti ir siųsti šiuo adresu: Lithuanian Defense Fund, P.O. Box 8, Jenkintown, PA 19046.

L. Kojelis