NAUJOS KNYGOS

Juozas Kralikauskas, PO ULTIMATUMO, “Draugo” dvidešimt devintojo konkurso premiją laimėjęs romanas. Viršelį piešė Marytė Barzdžiūtė, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, spaudė “Draugo” spaustuvė Chicagoje 1980. 188 psl., kaina 6 dol.

Albinas Baranauskas, VINCO MAZUR-KEVIČIAUS ROMANAS; viršelis ir aplankas — Petras Aleksa, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, spaudė “Draugo” spaustuvė Chicagoje. 280 psl., kaina 6 dol.

Zenonas Ignonis, PRAEITIS KALBA, dienoraštiniai užrašai, Gudija 1941-1944. Spaudai parengė Klemensas Jūra, leidėjas — Bronius Ignatavičius, viršelis dail. Pauliaus Jurkaus; spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne 1980 metais. 286 psl., kaina 8:00 dol. Su užsakymais kreiptis:

Mrs. CristinaZ.J. Selmys 9 Budgell Terrace Toronto, Ont. M6S 1B3 Canada

Jurgis Gliauda, BAUSMĖ, novelių rinkinys. Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 101, 1980; 151 psl., kaina 3.50 svaro (britų), kietais viršeliais 4,00 svarai. Kituose kraštuose kaina pagal svaro kursą.

Bronys Raila, VAIVOS RYKŠTĖ, šimtas prakalbų į Lietuvą 1975-1979. Aplanko dailininkas Algirdas Kurauskas, spaudė “Vilties” spaustuvė Clevelande. Tiražas — 1000 egz., 430 psl., kaina 10.00 dol.

Vytautas Antanas Dambrava, SAN CASIMIRO, (Šv. Kazimieras — ispanų kalba). Išleido EDISAR leidykla Buenos Aires Argentinoje 1979, išleidimą finansavo kun. Antanas Perkumas, S.D.B.; viršelis dail. Kosto Jezersko, aplanko komentaras prof. dr. Juan Ričardo Ramirez Rauda, įvadiniai žodžiai — apaštališko nuncijaus EI Salvadore arkivyskupo Emmanuele Gerada ir kun. Antano Perkumo; 94 psl., kaina 2.00. Išleista 3000 egz. Knyga gaunama leidykloje arba rašant: Rev. Antonio P. Perkumas, Edif. CentrouLituano, Plaza La Vega No. 7, Caracas, Venezuela.

Juozas Brazaitis, RAŠTAI, I tomas: Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas, Valančius, Baranauskas, Peitaris. Išleido Į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti, leidinys Nr. 10. Redakcinė komisija — Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius, aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Spausdino “Draugo” spaustuvė Chicagoje; 551 psl., kaina nepažymėta.