SKAITYTOJŲ ŽODIS

Ruoškimės grįžti

Žurnalas Į LAISVĘ viename iš Nr. 77 (114) vedamųjų, “Ruoškimės grįžti”, primena išeivijos įsipareigojimus savo pavergtam kraštui; ir tarp kitko klausia, ką lietuviai inžinieriai-architektai, ALIAS/PLIAS, turi paruošę ar gal ruošia būsimai laisvai Lietuvai. Jo nuomone, tarp kitų įvairių konkursų išeivijoje ar nebūtų laikas paskelbti konkursą ir Lietuvos laisvės paminklui ar laisvės kovų muziejui Vilniuje.

Šio straipsnio mintisintriguojanti. Galbūt Lietuvių Fondas tokį konkursų remtų, o ALIAS/PLIAS centro valdyba pasiimtų organizavimo iniciatyvą? Verta pagalvoti.

Manau, kad konkursas galėtų susilaukti didelio atgarsio, kurio aidai pasiektų ir lietuvius pavergtajame krašte, suteikdami jiems vilties ir stiprybės. Jaunosios kartos inžinieriams ir architektams būtų paskata giliau pažinti Lietuvos istorijų, etnografiją, meną ir pačias kovas dėl laisvės, kad, ruošiant laisvės paminklų Lietuvoje planus, galėtų aktyviai ir kūrybiškai dalyvauti.

Ar greitai tokius paminklus statysime, ne tiek svarbu spėlioti; svarbu ruoštis, planuoti ir kurti, nes tai suteiktų pavergtiesiems broliams vilčių ir paliudytų išeivijos gyvą tikėjimų Lietuvos laisve.

Edm. Arbas
Santa Monica, Calif.

Neturėjote teisės

Panaudojimą mūsų vidaus susirašinėjimo laiško foto kopijos Jūsų rugsėjo mėnesio žurnalo numeryje, mūsų neatsiklausus ir nepranešus, skaitdme nepateisinamu.

Mūsų organizacijos vardu rašytas laiškas Dr. K. ŠidlauskuiAmerikos Lietuvių Tarybos valdybos pirmininkui dėl santykių tarp ALT ir LB buvo skirtas adresatui ir mūsų metinio suvažiavimo dalyviams, kaip kad buvo pažymėta laiško apačioje, bet ne spaudai.

Negalime paneigti spaudos laisvės ir teisės komentuoti šiuo klausimu, tačiau nesutinkame, jog turite teisę naudoti mūsų laiškų su mūsų emblema, pavarde, adresu ir tai darydami visiškai mūsų neatsiklausę.

Ačiū už dėmesį.

Anatolijus Milunas
Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos Pirmininkas

Redakcijos pastaba

Amerikiečių spauda paskelbia “top secret” atžymėtus ir nelegaliai įgytus svarbius valdžios dokumentus. Tokiai spaudos laisvei nepritariame. Neetiška būtų skelbti be autoriaus sutikimo privačius laiškus. Tačiau reiškimą nepasitenkinimo dėl paskelbimo masiškai visiems “metinio susirinkimo dalyviams” išsiuntinėto oficialaus (“su emblema, pavarde, adresu”) laiško foto-kopijos laikome elementarios spaudos laisvės varžymu. Jūsų raštas net neturėjo pastabos “privačiai informacijai” arba “ne spaudai”.

Reiktų žodynėlio

1979 gruodžio mėn. “Į Laisvę” numeryje telpa rašytojo Jurgio Gliaudąs straipsnis “Rytojaus šaknys nūdienoje”. Nepasisakydama dėl straipsnio minčių iš esmės, noriu padaryti tokią mažų pastabą: būtų buvę pravartu, kad pats rašytojas ar redaktorius straipsnio gale būtų idėję mažų kai kurių naudojamų žodžių paaiškinimųžodynėlį, kad eilinis skaitytojas tuos žodžius galėtų suprasti; pav.: partokratija, makabriškas, ekspadinis, bestseleriškas, be precedentinis, rusianizacija, konvergencija, futūrologija, erozija, stabilumas, pompastiškas, kazuistika, proturberancai, parafrazuotas, rezonieriai, vakuumas, pragmatizmas, eldija, precedentas ir kiti.

Aš manau, kad visiems šiems žodžiams yra tikrai lietuviški ir visiems suprantami pakaitalai; o gal visi šie svetimų kalbų kilmės žodžiai yra jau pripažinti tikrais lietuvių kalbos žodžiais. Jei taip, tai aš už pastabų atsiprašau.

A. Vaisiūnienė
Caracas, Venecuela

Gaivinantis žvilgsnis

Rašytojas Jurgis Gliauda gaivinančiu žvilgsniu pažiūri į lietuviškųjų problematikų. Iki šiol jokiame laikraštyje nei žurnale nesu užtikęs straipsnio, kuris tautinio išsilaikymo ir valstybinio išsilaisvinimo galimybes bei kolaboravimo su okupantu liūdnų tikrovę būtų išryškinęs tokiu intelektualiniu brandumu, kaip J. Gliaudo savo straipsnyjeRytojaus šaknys nūdienoje” (“Į Laisvę” nr. 77).

Ip. Balčiūnas
Chicago, Ill.

Žodis žemaitiškai

Jog pryžodis saka: tek tas nepaklis, kors nieką naderbs. Vo pats, Radaktoriau, derbi sūnke so ta drokavone. Naveiziek, kas kon saka, o varyk eš peteis er riedavok tus raštus nu širdeis. To tam, kas nor kabinieteis, spjiauk į barzdų. No vo tėj vesi, katrej eiška rašeiveškas koltūros, tims pasiūlyk paseoustyti kvapum eš Naujenų laidario.

Pats, Radaktoriau, savų darbų riedavoji dedėle gera. Aš, gavėsĮ Laisvę”, su didelio noru perskaitau er dar savo pate liepo parskaityti.

Jons eš Plunges
Oxnard, Calif.

Malonus pajuokavimas?

Redaktorius turbūt teikėsi maloniai pajuokauti, jei pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį (nr. 77-114) nori gauti iki III.1, kai ponas Chicagos paštas jį man į namus pristatė II.21. Per valandų jį perskaityti ir traktatų parašyti negaliu. Gal kas ir gali, tik ne aš.

Č. Grincevičius
Chicago, Ill.

Redaktoriaus žodelis

Geriausi Amerikos ekspertai sudaro metinius valstybės biudžetus, o finansinių metų gale, žiūrėk, ir išleista keliolika ar keliasdešimt bilijonų daugiau, negu biudžete buvo numatyta. Žurnalas, tiesa, kiek pasivėlina, bet ne perdaug. Vėlinimos priežastys dažnai ne redaktoriaus kontrolėje. Redaktorius dėkingas atlaidiems skaitytojams, kurie, gavę pavėluotai žurnalų, savo pastabas kiek pavėluotai parašo. Tačiau parašo.

Organizuoti veiklos kursus

Reikia manyti, kad Lino Kojelio žodžius, pareikštusĮ Laisvęžurnalo 1979 metų gruodžio mėnesio numeryje, nr. 77 (114), išgirs nemaža dalis jaunimo (ir senimo). Jis savo straipsnyje “Jaunimo lietuviškas sųmoningumas” (20 - 26 pusi.) pasako karčius tiesos žodžius, kad jaunimas nėra pasiruošęs ir neparuoštas politinei veiklai. Baigdamas savo straipsnį, jis dar rašo taip: "... laisvųjų lietuvių jaunoji karta turi sau aiškiai pasakyti, kad tautiniais šokiais, dainomis ir lietuviškais nusigėrimais dar neįrodome savo lietuviško sąmoningumo. Jį įrodys drąsi veikla ir ištvermingas pasiaukojimas Lietuvos laisvės reikalui. Tas bus atlikęs gero žmogaus pareigų, kuris galės pasakyti ‘kovojau gerų kovą’".

Iniciatyvos paruošti bent dalį jaunimo, vidurinės kartos ir senimo politinei veiklai galėtų (ir turėtų) imtis PLB vadovybė ir atskirų kraštų LB vadovybės.

1979 metų pradžioje tradiciniame Los Angeles politinių studijų savaitgalyje dalyvavo PLB valdybos pirm. V. Kamantas. Tame politinių studijų savaitgalyje jis buvo paprašytas imtis minėtos iniciatyvos. Tų sugestijų jis maloniai priėmė. Iki šiol dar neteko nei skaityti nei kitu būdu patirti, kad bent kas būtų šioje srityje darome.

Yra dar viena kita pajėgesnė politinė grupė. Ateitininkai ir skautai irgi gana skaitlingi. Tos grupės ir tie vienetai galėtų kasmet suorganizuoti bent savaitės visuomeninės bei politinės veiklos kursus ir jaunimui, ir vidurinei kartai, ir senimui.

Leonardas Valiukas,
Los Angeles, Calif.