NAUJOS KNYGOS

Jurgis Jankus: ANAPUS RYTOJAUS, romanas. Išleido “Ateitis” 1978, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075; Literatūros serija 16. Spaudė “Draugo” spaustuvė Chicagoje. Aplankas autoriaus; 297 pusi., kaina 7.00 dol., kietais viršeliais 9:00 dol.

THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, a Report for 1978. Šį dokumentinį leidinį išleido JAV Lietuvių Bendruomenė. Redaktoriai dr. Thomas Remeikis ir Bronius Nainys; 199 pusi., kaina nepažymėta. Užsakymus siųsti: Alg. Gečys, 9660 Pine Road, Philadelphia, Pa 19115.

O. V. Milašius, SEPTYNIOS VIENATVĖS, lyrikos rinkinys. Vertė Antanas Vaičiulaitis; vertėjo pratarmė, paruošti paaiškinimai ir Milašiaus biografinės datos. Trumpu straipsniu Milašiaus kūrybą aptaria Francis de Miomandre. Viršelis V. O. Virkau. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje 1979. 152 p., kaina 4.00 dol.

Jurgis Jankus, KOL ESU ČIA, pasakojimai. Viršelis Rūtos Čapaitytės-Rygelienės. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, spaudė “Draugo” spaustuvė Čikagoje: 376 pusi., kaina 8.00 dol.

Stasys Maziliauskas, MERKELIS GIEDRAITIS, Žemaičių vyskupas, kunigaikštis, Vilniaus universiteto protektorius ir jo ypatingieji laikai. Library of  Congress Catalog Card No. 79-51179. Išleido Amberland Publishing Co., 1813 Larchwood Ave., Troy, MI 48084; 215 psl., kaina nepažymėta.

Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIUZIJA, Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. Antras tomas. Library of Congress Catalog No. 78-5559. Išleido Gražina Juodeikienė, spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne; 687 pusl., kaina nepažymėta.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, Nr. 36 ir Nr. 37. Pilnas originalaus LKB Kronikos nr. 36 ir 37 vertimas. Vertė Vita Matusaitis, redagavo kun. Kazimieras Pugevičius. Išleido Kunigų Vienybė, spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne; 54 ir 52 pusi. Gaunama pas leidėją 351 High-land Blvd., Brooklyn, N Y 11207.

Kun. Gediminas Kijauskas, S.J.,DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJA, lietuvių ir anglų kalbomis, 50 m. sukakčiai nuo įsikūrimo paminėti. Apžvalgą parašė Balys Gaidžiūnas, prisiminimus — Ignas Malėnas, vertimus darė Algis Rukšėnas ir Nijolė Kersnauskaitė. Spaudė Draugo spaustuvė Čikagoje 1979; 112 pusl., 3.000 dol.

Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė, TIKRASIS KETURAKIS IR JO RAŠTAI su Silvanijos Gedvilaitės įvadu anglų kalba ir Stasio Barzduko straipsniu “Keturakio raštų kalba”. Išleido Keturakio dukros ir sūnūs, kalbą peržiūrėjo Stasys Barzdukas, aplankas ir užsklandos, dail. Birutės Vil-kutaitytės-Gedvilienės. Spaudė “Vilties” spaustuvė, Cleveland, OH; tiražas 1000 egz., 323 pusi., kaina 10 dol. Gaunama pas autorę — 32901 Lake Shore Blvd., Willowick, O H 44094.

Žemėlapis LIETUVA, paruoštas kartografo Juozo Andriaus. Spausdino J. Kapočius Bostone, išleido Devenių Kultūros fondas 1979. Žemėlapis 25 x 25 colių dydžio, skirtas mokykloms, įstaigoms bei šeimoms su suvereninės Lietuvos valstybės tarptautinėmis sutartimis nustatytų sienų ir dabartinio okupanto administracinių ribų atžymėjimais. Žemėlapyje įrašyti 2230 vietovardžiai, mastelis — 1:800.000; kaina 6 dol. Gaunama pas fondo administratorių J. Bagdoną, 550 — 59th Lane South, St. Petersburg, FL 33707.

A. P. Bagduons, MEDVIEGALE PASAKA, eilėraščiai žemaičių tarme. Išleido Kražiškių sambūris, spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje 1979 m.; 101 pusl., kaina 4 dol. Gaunama, rašant leidėjo adresu: 2440 W. 69th St., Chicago, IL 60629.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, pogrindžio leidinys, penktas tomas. Išleido LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Library of Congress Catalog Card Number 78-62412. Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes; 556 pusi., kaina — 5 dol. minkštais viršeliais, 7 dol. kietais.