Į Laisvę 1979 76(113)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ...................................... 2

Bernardas Brazdžionis: Tėvo Karolio Garucko pamokslas . 4

Vytautas Vaitiekūnas: Vatikano rytų politika .......... 6

Juo'tbė: Paslaptis nepalaidota ....................... 23

Z. V. Rekašius: Lietuvos perspektyvos ................ 27

Vilius Bražėnas: Keistina politinės veiklos kryptis .. 35

LKB Kronikos sukaktis ................................ 44

BAM-as ............................................... 44

Stasys Barzdukas: Iš atsiminimų ir mąstymų ........... 45

Vt. Vt.: Po JAV IX tarybos rinkimų ................... 58

J. Kj.: Lietuviškuose veiksniuose .................... 66

Viktoras Nakas: Jaunimo organizacijų būklė ........... 71

A. Šilainis: Mūsų priešo priešas — mūsų draugas ...... 75

Jonas Butkus: Prašvis laisvės pavasaris .............. 78

Vytautas Seirijis: Turinys, žmonės ir vasara ......... 81

“Į Laisvę” vedamieji ................................. 86


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Bloomington, Illinois

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont.. Kanada

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr. Kęstutis J. Čeginskas, Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis, Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius, Muenchen, Vokietija 

Juozas Kojelis, "Į Laisvę” red., Santa Monica, Calif.

Linas Kojelis, Washington, D.C.

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 747 — 23 rd Street, Santa Monica, CA 90402

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 76 II 13) 1979 — RUGSĖJIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor 747 — 23rd Street Santa Monica, CA 90402

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA