BAM-as

Greičiau važiuok statyti Bamą!
O rusas skarmaluotų savo damą
Skubiai į Lietuvą gabena.
Tai primena tragedijų ne taip jau seną.
 Visokius Sibire bamus lietuvis kasė,
Ten liko tavo tėvas, brolis sesė
 Ir už maldaknygę senelis
 
Suklupo kaip rudenį linelis.
Ten tūkstančiai badu lietuvių mirė,
Giliuos, šaltuos pusnynuose sustirę. 
Nenusilenk prie jų kapo,
Apleisto, paslėpto nukritusio lapo.
Nenusilenk, nes gali partija supykti,
Gali be pagyrimo lapo likti.
Važiuok! Įdomų pamatysi kraštą!
Neveltui dirbsi!
Gausi pagyrimo raštą. 
Katiušą susirasi sau raudonų,
Išmoksi nakomarniką užsidėti ploną,
Šimtus naujų keiksmažodžių išmoksi.
Ir pamatysi, kaip burundukai liuoksi.
Važiuosi per baisius Uralo kalnus.
Kur amžiais miega piktos šalnos;
Per taigą rūsčią, begalinę,
Kur milijonams sustingo krūtinė.
Žodžiu, per plačią "laisvą" šalį
Kur ir žvėris laisvai gyventi negali.
 Važiuok! Partija tave ten šaukia!
Partija
tai ne vilkas kaukia!
O partija į tavo tėviškėlę bruka
Nusususį ir alkaną Ivaną Burunduką.

L i e t u v i s

Rusai į darbus Sibire verbuoja jaunus lietuvius. Lietuviai atsako tokia satyra. — Red.