PASTABOS DĖL LFB CREDO

Beveik tikra, kad iš ruso atsipalaidavusi Lietuva bus labai ekonomiškai nualinta — panašiai, kaip Vokietija po II Pasaulinio karo. Lietuvoj bus nemažai intelektualų, idealistų, bet dauguma visgi bus žmonės, kuriems duona, pastogė ir naujas automobilis — vieni iš svarbiausių dalykų gyvenime. Jei ekonominis krašto atkutimas bus lėtas — daug jų išlakstys po pasaulį, ir Lietuva liks ir toliau ekonomiškai atsilikęs dviejų milijonų gyventojų užkampis. Žodžiu, Lietuvai atgavus laisvę, atsistojimas ant kojų bus pirmasis uždavinys. Kuris kelias reikės pasirinkti: laisvo ūkio (kapitalizmo) ar socializmo? Vakarų Vokietija pasirinko pirmąjį, ir per kelis metus įvyko “ekonominis stebuklas”. Liberalinis kapitalizmas iš laukinės Amerikos sukūrė ekonominį milžiną, be bado ir be koncentracijos stovyklų. Adam Smith idėjų dėka per paskutinius 200 metų Vakarų pasaulis ekonomiškai pasiekė daug daugiau negu per ankstyvesnius 2000 metų. Dėl ko? Mano supratimu, dėl to, kad laisvo ūkio idėja yra paremta “gaspadoriška galvosena”, arba, kaip amerikonai sako,  “common sense”.

Adam Smith suprato, kad tik mažas procentas žmonių yra altruistai, idealistai. Gi dauguma artimo nemyli daugiau, negu save; daugumos pirštai yra į save palinkę. Todėl sudaryk sąlygas, kad eiliniam piliečiui apsimokėtų daugiau pasistengti, sunkiau dirbti ir daugiau pagalvoti ir parizikuoti — ekonominių gėrybių gamyba bus labai naši. Gi socializmas daugiau tinka skruzdėms ir bitėms. Jei viena skruzdė susigalvoja pasišildyti saulėje ir patinginiauti; kita nemeta nuo savo kupros velkamo sunkaus šapo ir nesako: jei tu gali dykinėti, kuriam galui aš čia turiu plėšytis? Deja, žmonės yra kitoki. Todėl socializmas negali lygintis su kapitalizmu ekonominių gėrybių gamyboj, kaip medinis arklas negali lygintis našumu su traktorium.

LFB CREDO perša “Socialinę demokratiją”. Kategoriškai atmetamas kapitalizmas, o pasisakoma už “socialinį teisingumą visiems”. Pamirštama, kad kas teisingumo vardan nori gėrybes vienodai visiems padalinti, turi jas pirmiau pasigaminti. Jei bandysi nieką visiems lygiomis dalimis išdalinti, niekas nieko negaus. Susidaro įspūdis, kad formuluojant ekonominę sritį liečiančius punktus, lemiantį žodį turėjo sociologai, o ekonomistai nebuvo atsiklausti. Labai gaila. Beje, niekur CREDO nepaaiškina, kaip tas teisingumas yra suprantamas. Ar tai reiškia, kad, žiemai atėjus, darbščioji skruzdė bus priversta atiduoti pusę savo gėrybių žiogui, kuris visą vasarą prabaliavojo?

Zenonas Prūsas