BIČIULIAI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME


LFB vadovybės pasikeitimas:dr. Kazys Ambrazaitis, buv. Tarybos pirm., perduoda pareigas naujai išrinktam pirmininkui P. Algiui Raulinaičiui (dešinėje)

NAUJA LFB TARYBA

Visuotinų balsavimų keliu 1978-1980 metų laikotarpiui išrinkta šios sudėties Lietuvių Fronto Bičiulių taryba: Edmundas Arbas, Vytautas Aušrotas, dr. Zigmas Brinkis, kun. Viktoras Dabušis, dr. Kęstutis Girnius, stud. Linas Kojelis, P. Algis Raulinaitis, Antanas Sabalis ir dr. Rožė Šomkaitė. Statutine tvarka į tarybos sudėtį pilnateisiais nariais įeina kraštų pirmininkai: dr. Kęstutis Čeginskas (Europa) ir Juozas Ardys (Šiaurės Amerika) ir “Į Laisvę redaktorius Juozas Kojelis.

Tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas P. Algis Raulinaitis, nariais — Edmundas Arbas ir dr. Zigmas Brinkis. Prezidiumo pirmininko adresas: 1501 Riverside Drive, Burbank, CA 91506, U.S.A.

Prof. dr. Antanas Maceina laimėjo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 1000 dol. premiją už “Religijos filosofijos” I-jį tomą. 1977 išleido “Filosofijos kilmė ir prasmė”. Prof. A. Maceinai 1978.1.27 sukako 70 metų.

Dr. Jonui Griniui 1500 dol. kūrybinę Stasio Šalkauskio premiją paskyrė Ateitininkų Federacija. Naujausias dr. J. Griniaus veikalas — “Veidai ir problemos” I tomas. 1977. 11.21 dr. J. Griniui sukako 75 metai. Dr. Grinius gautą premiją išdalino lietuviškai spaudai.

Rašytojas Jurgis Gliauda 1977 laimėjo Lietuvių Rašytojų d-jos konkursinę premiją Valančiaus tema už novelę “Vyskupo šešėlyje”. Lietuviškos Knygos klubas 1978 Čikagoje išleido jo romaną “Narsa gyventi”. 1977 specialiu žymeniu už kūrybinius laimėjimus rašytoją Gliaudą apdovanojo Los Angeles miesto taryba.

Dramaturgas Anatolijus Kairys 1978.1.7 laimėjo “Draugo” romano konkurso 1000 dol. premiją už romaną “Po Damoklo kardu”. Premija įteikta Jaunimo centre Čikagoje 1978.IV.23.

Vacys Rociūnas gavo Clevelando Amerikos piliečių klubo 1000 dol. premiją už visuomeninę ir žurnalistinę veiklą.

Dr. Adolfas Damušis Ateitininkų kongrese Clevelande išrinktas Ateitininkų Federacijos tarybos pirmininku. Dr. A. Damušiui 1978. VI.16 sukako 70 metų.

Dr. Kazys Ambrozaitisvadovavo III Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizaciniam komitetui. Simpoziumas vyko Čikagoje 1977.XI.24-27, kur apie 100 lietuvių mokslininkų ir kūrėjų lietuvių kalba skaitė 115 paskaitų ir pranešimų.

Dr. Antanas Razma 1978 vėl perrinktas Lietuvių Fondo valdybos pirmininku.

Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininkas, suredagavo ateitininkų kongresinį leidinį “Ateitininkų keliu”.

Dr. Vytautas Vardys parašė ir East European Quarterly/Columbia Uni-versity Press 1978 išleido “The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania” 331 psl. veikalą. Ši Oklahomos universiteto profesoriaus knyga yra vienas iš pačių reikalingiausių laisvajam pasauliui apie padėtį okupuotoje Lietuvoje informuoti leidinių. Tai realus atsiliepimas į Lietuvos žmonių S.O.S. šauksmą.

Rašytojui ir žurnalistui Aloyzui Baronui 1977.XII.12 sukako 60 metų.

P. Algis Raulinaitis, naujasis LFB Tarybos prezidiumo pirmininkas, su šeima paskyrė 1000 dolerių “Draugo” dienraščio dvidešimtšešto-jo romano konkurso premijai. Premiją laimėjo rašytojas Kazys Almenas už romaną “Sauja skatikų”.

Kęstutis K. Girnius, LFB tarybos narys, 1977 Chicagos universitete apgynė disertaciją (svarsto logines etikos problemas) ir gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Rašytoja Alė Rūta 1977 išleido beletristinių prisiminimų knygą “Laiškas jaunystei”.

Dr. K. Čeginskas, V. Natkevičius ir dr. J. Norkaitis vadovavo Jubiliejinei Lietuviškųjų studijų savaitės programai Freisinge, Vokietijoje, J. Ardys — LFB studijų ir poilsio savaitės programai Dainavoje, JAV-se. Platesni šių programų paminėjimai bus padaryti “Į Laisvę” gruodžio mėn. numeryje.