SUNIEKINTA MALDA

TEGU IŠLIEKA ISTORIJAI

Kun. V. Zakarauskas

Dr. Z. Danilevičius

 

Redakcijos pastaba

Praėjusiame “Į Laisvę" numeryje 72 (109) paskelbėme“Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės” centro valdybos pirm. dr. Vytauto P. Dargio gėdingų kalbą, kuria jis atskleidė negausios grupelės nesėkmingų suokalbį prieš Lietuvių Bendruomenę. Čikagiškės “Naujienos” 1978.IX.23 suruošė Dargio pagerbimą, kurį invokacine malda pradėjo kan. Vaclovas Zakarauskas, Marijos Gimimo parapijos vikaras, palaimindamas tos grupės “tiesos kardus". Maldos tekstas paduodamas taip, kaip paskelbtasNaujienų" 1978.V.2 numeryje.

* * *

1978 m. balandžio mėn. 23 d., pagerbiant dr. Vytautą P. Dargį, kan. Vaclovas Zakarauskas perskaitė šią rezoliuciją:

Viešpatie, Tu žinai, kad mūsų širdis slegia liūdėsys ir skausmas, dėl pavergtųjų brolių vargų ir jos kančios. Tu matai mūsų brolių ir sesių ir ašaromis sumirkusią Lietuvos žemę, girdi jų tylias aimanas, Tu matai, kaip mus dažnai, plačiame pasaulyje lydi nuolatiniai pasimetimai, kurie kaip tamsūs šešėliai pridengia ten pavergtųjų viltis.

Viešpatie, Tu žinai ir mūsų dvasines negalias, kaip kartais mums sunku atsispirti, prieš tas mūsų pasišventimų ir aukos veikla, gydyti kraujuojančias, pavertosios tautos žaizdas. Plačiai praverk mūsų akis ir ausis, kad pamatytume mūsų brolių vergijos pančius ir išgirstume jų žvangesį, kurį slopina pavergėjo melo propaganda.

Suteik teisybę mūsų pavergtai tėvynei, kurios dalia — priespauda ir nelaisvė ir kurių gyvenimas vienas ištisos kryžiaus kelias. Kaip tamsoj tu leidai sušvisti žiburiams, taip leisk neteisybėje sušvisti tavo teisingumui ir viltims. Ir kad mes sujungti atsakomybės ryšių suprastume vieni kitų žodžius ir mintis ir turėtume jėgų ir drąsos ginti Tiesą. Tiesa pasaulyje yra labiausiai nekenčiama. Ji persekiojama. Jos gynėjai yra lydimi panieka ir šmeižtais ... Jų vardas apdrabstomas melo ir šmeižto purvais, jie apspiaudomi. Juos lydi laukiniai keršto šauksmai: “Ant kryžiaus juos!”.

Taip Viešpatie, ir Tu buvai paniekintas, apšmeižtas, apspiaudytas ir pasmerktas, kai skelbei ir gynei Tiesą. Tiesa laimėjo! Tu įkvėpei Apaštalą Paulių rašyti žodžius, kuriais jis drąsintų savo bendradarbį:    “Skelbk (evangeliją) Tiesą.

Skelbk nesiliaudamas ir kai patogu ir kai ne, bark, įspėk, ragink, bet visuomet kantriai ir mokydamas. Ateis metas, kad žmonės ims sveiko mokslo nepakėsti. . . nusigręš nuo tiesos ir vaikysis pasakas.

Tačiau tu būk visur kantrus, pakelk vargus, vykdyk . . . darbus”. Tim. 4, 1-8.

Mes meldžiame Tave Viešpatie, sustiprink dr. Vytauto Dargio dvasią, kad jis galėtų kartoti kartu su Apaštalu pasakyti: “Kovojau gerai. . . Teisusis Teisėjas suteiks man teisingo atlyginimo vainiką!”. Palaimink ir visus tuos, kurie kovoja iškėlę tiesos kardą . . . Palaimink čia mus visus, kurie valgysime Viešpatie Tavo dovanas . . . Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Iš tų pačių “Naujienų” 1978.IV.26 numeryje paskelbto to pagerbimo aprašymo išaiškėja ir kai kurie kiti “reorganizuotos bendruomenės” veikėjai ir rėmėjai: dr. Zenonas Danilevičius — tos bendruomenės “steigėjas ir nuolatinis patarėjas”, dr. Valentinas Plioplys, Ignas Serapinas, Andrius Juškevičius, Kazys Pocius — “Vilties” b-vės pirm.; raštu sveikino dr. K. Bobelis — Altos pirm., K. Miklovaitis — šaulių c.v. pirm.