Į Laisvę 1975 63-64(100-101)

     T u r i n y s
Redakcinė kolegija: Įskliaustoji šimtinė ....................................... 1
Kun. dr. V. Kazlauskas: Lietuvių viltys išlaisvinimo teologijos šviesoje ....... 4
Aušra-Marija Jurašienė: Kūrybos problema dabartinėje Lietuvoje ................ 31
Julius Vidzgiris: Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis ......... 43
Dokumentų šviesoje: Jono Jurašo liudijimas .................................... 62
LFB studijų savaitės dalyviai: Mūsų žodis bendraisiais rūpesčiais ............. 73
IDĖJOS IR DARBAI:
Tėvynėje: Lietuvos Bažnyčia šveicaro akimis (J. V./ELI);
          Ne Muravjovo laikai (A. S./ELI));
          Lietuvos demografiniai rūpesčiai (Dr. J. V.) ........................ 74
Išeivijoje: Veiksniai kryžkelėse (K. Nemura);
            Vasario 16-sios gimnazija (V. N.) ................................. 82
Pasaulyje: Lietuviškos programos Laisvės radijuje (Dr. J. Gintautas/ELI);
           Nuo Vienos iki Helsinkio (Vytautas Vaitiekūnas);
           Žmogaus teisės ir tarptautinis atoslūgis (E.V.Š) ................... 92
Gyvoji mintis: Lietuviškųjų studijų savaičių dvidešimtmetis (Kun.Bronius Liubinas)
               JAV ir Kanados LFB XIX stovykla (V. Rociūnas);
               Prie Didžiojo ežero (A. Lembergas) ............................ 109
Vardai įvykiuose: “Savo įsitikinimais aš neprekiauju’’ — Petras Paulaitis —
                   laisvės kovotojas, kurio negalime užmiršti (Dr. J. Vd./ELI) 142

Mūsų mirusieji


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Šį numerį redagavo Europos LF bičiulių redakcinė kolegija. Vyr. redaktorius dr. Kajetonas Čeginskas.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Korespondenciją adresuoti: Į LAISVĘ, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Prenumeratą siųsti: Aleksas Kulnys, 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90724

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207