Į Laisvę 1974 62(99)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ............................................................ 2
Stasys Barzdukas:
       Tarp lietuvių tautos istorinių stebuklų ir kasdienybės negalavimų ....... 4

Vincas Maciūnas: Dvi knygos, kurių mums reikia ................................ 15
Vytautas Kamantas: Lietuvių Bendruomenės darbai ir žygiai ..................... 23
Dr. Henrikas Brazaitis: LB visuotinumas, demokratiškumas ir vadovybės sudarymas 33
Juozas Ardys: Didysis LB darbas šiandien ir ateity ............................ 36
Z. Prūsas: Po 25 metų ......................................................... 39
Jaunesnieji kalba:
   Regina Žymantaitė: Lietuvos reikalų išnešimas į plačiąsias amerikiečių mases 41
   Marija Eivaitė: Kaip su savais? ............................................ 43
   Antanas Razma: Jaunimas visuomenėje ir Lietuvos laisvės darbuose ........... 45
   Linas Sidrys: Lietuvos reikalai ir Amerikos universitetai .................. 48
Aktualios pastabos:
      Kun. K. Pugevičius: Radijas ir televizija ............................... 50
      Vyt. Jonaitis: Įspūdžiai iš LFB poilsio ir studijų savaitės Dainavoje ... 53
      Silv. Subačius: LFB senosios centro valdybos darbai ..................... 60
“Į Laisvę” vedamieji:
      Mirtis ir grėsmė ........................................................ 62
      Baikime maišatį ......................................................... 62
      Vėliavas nuleidžiant .................................................... 63
Atsiųsta paminėti ............................................................. 64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Malonius “Į Laisvę” prenumeratorius, bendradarbius ir skaitytojus nuolankiai atsiprašome, kad dėl nenumatytų kliūčių šis žurnalo numeris labai susivėlino. Kitas numeris jau spaustuvėje renkamas.

Su šiuo “Į Laisvę” numeriu siunčiamas “Vienas iš rezistentų kartos: Dr. Pranas Padalis”.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS
1974 — GRUODIS — Nr. 62 (99)

Redaktoriai/Editors

ANATOLIJUS KAIRYS 8457 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60652

LEONARDAS VALIUKAS Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

VYTAUTAS VOLERTAS 405 Leon Avenue Delran, New Jersey 08075

Šio numerio redaktorius/ Editor of this issue — VYTAUTAS VOLERTAS

Administratorius/Circulation Manager —

ALEKSAS KULNYS 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes, California 90724

“Į LAISVĘ”išeina tris kartus per metus Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai

“Į LAISVĘ”(Toward Freedom), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata:    Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00. Atskiras numeris $2.50