LFB SENOSIOS CENTRO VALDYBOS DARBAI

LFB JAV ir Kanados senoji Centro valdyba savo darbą baigė ir perdavė pareigas 1974 metų lapkričio mėnesį naujai išrinktajai Centro valdybai. Senoji Centro valdyba buvo išrinkta 1972 metų vasarą ir ją sudarė Kalifornijos frontininkai: pirmininkas Leonardas Valiukas; vicepirmininkai — Žibutė Brinkienė, Laima Kulnienė, Edmundas Arbas ir Balys Graužinis; sekretorius Jonas Prakapas ir iždininkas P. Algis Raulinaitis.

Centro valdybos buvo ryžtas duoti sąjūdžiui pilnesnį organizacijos veidą: išjudinti sambūrius našesnei veiklai, sudaryti narių pilnus sąrašus ir išrinkti nario mokestį. Centro valdybos pirmininkas aplankė kartą, porą ar net daugiau kartų visus sambūrius, turėjo pasitarimus su sambūrių valdybomis ir nariais veiklos klausimais. Po keletą kartų metuose visus LFB sąjūdžio narius pasiekdavo Centro valdybos pirmininko bendralaiškiai. Pirmą kartą LFB buvo sudaryti tikslūs narių sąrašai ir išrinktas nario mokestis.

LFB senoji Centro valdyba judino visus sambūrius ir narius pilnesniam Lietuvos laisvinimo darbui. Bendralaiškiais sambūriai ir visi jų nariai buvo kviečiami dėtis prie konkrečių Lietuvos laisvinimo darbų bei raginami didesnėmis sumomis paremti savo pasirinktų veiksnių darbą. Politinių studijų konferencijomis savaitgaliais ir savaitėmis buvo judinami pilnesniam Lietuvos laisvinimo darbui ne tik frontininkai, bet ir plačioji lietuvių visuomenė. Politinių studijų konferencijos ar politinių studijų savaitgaliai buvo suorganizuoti New Yorke, Chicagoje ir Los Angeles (porą kartų).

LFB poilsio ir studijų savaitės 1973 ir 1974 metais buvo suorganizuotos ir pravestos Dainavoje. Abiejose studijų savaitėse visas dėmesys buvo skirtas aktualiesiems ir opiesiems lietuvių jaunimo ir Lietuvos bylos bei kovos dėl jos laisvės klausimams. Politinių studijų savaitės buvo turtingos programomis ir gausios dalyviais. Vienoje ir kitoje politinių studijų savaitėse nestigo jaunimo nei kalbėtojų nei klausytojų tarpe. Jaunimas buvo bandomas įvesti į praktiškuosius Lietuvos laisvinimo darbus. Jaunimo programai į talką atėjo apčiuopiamesne pinigine parama šie bičiuliai: dr. J. Kazickas, dr. P. Kisielius, dr. A. Razma, K. Ambrazaitis ir dr. Z. Brinkis.

LFB Centro valdyba prisidėjo prie frontininkų suvažiavimo (1974 metų gegužės mėnesio pabaigoje Chicagoje) suorganizavimo ir pravedimo. Suvažiavimo dalis, skirta organizaciniam ir vidaus klausimams, buvo pravesta Centro valdybos. Centro valdyba paruošė LFB sąjūdžio naujus įstatus, kurie Chicagoje buvo su tam tikrais papildymais priimti.

“Į Laisvę” žurnalo redagavimas, leidimas ir išlaikymas yra vienas iš sąjūdžio didesnių rūpesčių. Bičiuliui Juozui Kojeliui pasitraukus iš redaktoriaus darbo, Centro valdyba suorganizavo redakcinį kolektyvą 1974 metams. Centro valdyba pravedė žurnalo platinimo vajų ir parėmė leidimą apčiuopiama pinigine parama.

Ne vienas iš bičiulių, ypač Europoje, yra reikalingi finansinės paramos. Centro valdyba tos paramos ne vienam suorganizavo.

Ir jaunimo organizacijų darbuotojai kreipėsi į Centro valdybą piniginės paramos. Jos sulaukė.

Reikia manyti, kad naujai išrinktoji Centro valdyba išeis su naujais darbo planais.

Silv. Subačius