LAIŠKAI REDAKTORIUI

Bendravimas su kraštu

“Į Laisvę” žurnalo 1974 metų pirmojo numerio redaktorius puikiai padarė, įdėdamas porą straipsnių apie bendravimą su kraštu (A. Kairio straipsnį ir ištrauką iš pašnekesio su dr.A. Maceina, kuris buvo paskelbtas 1968 metais). Geros yra ir LFB Centro valdybos iždininko P.A. Raulinaičio gairės bendravimui su pavergtu kraštu. Kiekvienas geros valios lietuvis, kuris tik pagalvojo vykti komunistų pavergton Lietuvon, turėtų visą tai bent keletą kartų perskaityti. Labai abejoju, ar kitas iš redaktorių būtų turėjęs drąsos tai paskelbti.

           Dr. K. Šalčiūnas
           Chicago, Ill.

* Ne vienas iš Bičiulių man rašė prieš 1974 metų poilsio ir studijų savaitę: “Neduok ten vietos temai bendravimui su pavergtu kraštu!

Tai erzina žmones (!? L. V.) Jei jau kuris klausimas erzina žmones, reiškia, kad ta problema dar neišspręsta. Tai temai studijų savaitėje nebeskyriau vietos, nes pakankamai jos buvo skirta“Į Laisvę” žurnalo 1974 metų birželio numeryje. Mano supratimu, yra labai puikūs mano bičiulio P. A. Raulinaičio siūlymai tuo klausimu (žiūr.“Į Laisvę” žurnalo 1974 metų birželio numerį, 57 pusl.). Anot dr. A. Maceinos, kiekvienas, kuris lankosi komunistų pavergtoje Lietuvoje “yra arba naivus, arba smalsus, arba turi simpatijų valdantiesiems arba yra vedamas gilaus asmeninio sentimento”. Visus tuos “mezgamus ryšius” su pavergtu kraštu dr. A. Maceina vertina “kaip nesusigaudymą ir todėl nesubrendimą laiko dvasiai ir komunistinei taktikai suprasti”. Mano siūlymas suaugusiems lietuviams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties vyksta kelių dienų vizitams į komunistų pavergtų Lietuvą, paaukoti lygiai tokių pat sumą Lietuvos laisvinimo darbui (VLIK-ui, LB-nei, ALT-ai ar kit.), kurią išleidžia kelionei į kraštą (įskaitant ir pavergtą Lietuvą), kurį A. I. Solženicynas pavadinoThe Gulag Archipelago.

           Leonardas Valiukas
           Los Angeles, Calif.

* Pagirtini LFB Los Angeles sambūrio nariai už organizuojamus savo politinių studijų savaitgalius. Paskutiniojo metu (1974.1.26 - 27) vienas iš simpoziumų buvo skirtas VLIK-o temoms.“Į Laisvę” žurnalas (1974 metų birželio numeris) skiria tam daug vietos— 75 - 94 pusl. Ten VLIK-o žmonės ras šimtus puikių patarimų, sugestijų bei rekomendacijų. Tai tikros “aukso kasyklos” VLIK-ui!

           Vytautas Petrionis
           Cleveland, Ohio

Europos L. F. Bičiuliaimažas rezistencinis būrelis nepalūžo, nepavargo, bet tęsia kovų už lietuvybės išlaikymų ir Lietuvos laisvę.

Mažas: apjungia 45 asmenis, iš jų 27 yra įvairių lietuviškų bei tarptautinių sambūrių nariai ir vadovai, vien Lietuvių Bendruomenėje dirba 19 aktyvių, vadovaujančių bičiulių, 16 bendrauja spaudoje, 18 paskaitininkų, 7 dirba pastoviai su jaunimu ir t.t. lšimkim juos iš lietuviško gyvenimo, ir kas beliks . . .

           Alina Grinienė
           Muenchen, Vokietija