LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

1974 m. gegužės 25 - 26 d.d.

Jaunimo Centras, Čikagoje

ŠEŠTADIENIS, gegužės 25 d.

8:30 — Registracija

9:00 — Uždaras LFB posėdis 12:00 — Bendri pietūs

1:00 — Dr. Vytauto Vardžio paskaita: “Brežnevo tautybių politika ir Lietuva’’ (žiūrėk 4 p.).

3:00 — Dr. Antano Maceinos paskaita: “Būsimoji mūsų veikla, jos kryptys, uždaviniai ir būdai” (žiūrėk 22

p.).

7:30 — Pobūvis: vaišės, “Vytis” Neo Lituania Jr. orkestras, rašyt. A. Barono ir svečių iš Hamiltono humoristika

SEKMADIENIS, gegužės 26 d.

8:30 — Uždaras LFB posėdis 11:00 — Pamaldos už žuvusius laisvės kovose Tėvų Jėzuitų koplyčioje

12:15 — Simpoziumas tema “Ateities valstybinės santvarkos vizija” (žiūrėk 46 ir 53 p.p.)

3:00 — Iškilmingas posėdis ir LFB Credo paskelbimas (žiūrėk 59 p.)

4:00 — Vaidinimas:    Anatolijaus

Kairio 3 v. drama ŽMOGUS IR TILTAS, stato Hamiltono dramos sambūris “Aukuras”, rež. Elena Dauguvietytė - Kudabienė.

 

“Į Laisvę” redakcija laukia skaitytojų pasisakymų žurnale keliamomis problemomis. Įdomesni laiškai bus skelbiami. Tačiau redakcijai turi būti žinomas laiško autoriaus vardas, pavardė ir adresas. Spausdinant gali būti naudojamas Ir slapyvardis. Anoniminių autorių laiškai, nežiūrint jų vertės, nebus spausdinami.

“Į LAISVĘ” žurnalo kitas numeris išeis gruodžio pabaigoje.

•    Tą numerį redaguoja Vytautas Volertas

•    Jo adresas yra šis:

Mr. Vytautas Volertas 405 Leon Avenue Delran, New Jersey 08075