LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMO 1974 METŲ GEGUŽĖS 25 - 26 D.D. ČIKAGOJE REZOLIUCIJOS:

JUOZAS BRAZAITIS     Dr. ADOLFAS DAMUŠIS     Dr. ANTANAS MACEINA

1.    LFB-liai palieka ištikimi rezistenciniams įsipareigojimams ir reiškia pilną solidarumą su dėl laisvės kovojančia tauta.

2.    Ryšiai tarp laisvųjų lietuvių ir lietuvių Tėvynėje Lietuvoje bei ištrėmime palaikomi tautinio solidarumo ir minties bendravimo dvasioje.

3.    LFB patys įsipareigoja ir kviečia visą organizuotą lietuvišką išeiviją siekti solidarumo dvasios laisvųjų lietuvių veikloje, kad visos pozityvios jėgos būtų sutelktos pagrindiniam uždaviniui — kovai dėl Lietuvos laisvės.

4.    Turėdami galvoje, kad visa eilė idealistinės veiklos ir dvasios LFB sąjūdžio narių viešai puolami ir žeminami, suvažiavimas reiškia jiems pilną pasitikėjimą, laikydami juos LFB sąjūdžio dvasios reprezentantais.

Žiūrovai stebi “Žmogus ir tiltas” vaidinimą.