PILNAS LIETUVOS LAISVINIMO DARBO FINANSAVIMAS

Kritikos netrūksta mūsuose nei Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, nei Lietuvių Bendruomenei, nei Amerikos Lietuvių Tarybai, nei kitiems veiksniams. Visų tų kritikų priekaištų pagrindinė mintis: mūsų veiksniai neatlieka pilnai jiems pavesto bei patikėto darbo. Tiesos tuose žodžiuose, be abejo, yra nemaža, bet, svarbiausia, visi tie kritikai pamiršta, kaip žmonės kad sako, kitų medalio pusę. Kiek ir kokios paramos veiksniai sulaukia iš laisvojo pasaulio lietuvių? Piniginė parama veiksniams yra juokingai maža!

Lietuvos laisvinimo darbas yra sudėtingas ir kartu milžiniškas užsimojimas. Dideli darbai neįvykdomi su centais. Mūsų veiksniams tenka tik trupiniai nuo gausių mūsų stalų. Nepagailime pinigo niekam, o tik Lietuvos laisvinimo darbui. Tam savo šykštumui pateisinti surandame šimtus įvairiausių priežasčių.

Veiksniai turėtų išeiti su aiškiais ir dideliais darbo užsimojimais, o visi geros valios lietuviaisu tikrai apčiuopiama pinigine parama. Kiekvienas lietuvis, kuris dar sielojasi ir rūpinasi greitesniu laisvės rytojumi Lietuvai, turėtų skirti kasmet bent vienos dienos uždarbį laisvinimo darbui finansuoti. Aukotojams turėtų būti sudaromos sąlygos aukas nukreipti tiems veiksniams, kuriems jie duoti pageidauja. Praėjo laikai, kada pakakdavo dolerio ar kelių metinės aukos Lietuvos laisvinimo darbui paremti. Šiuo metu kiekvieno geros valios lietuvio metinės aukos Lietuvos laisvinimo darbui finansuoti turėtų būti skaičiuojamos dešimtimis, šimtais ar net tūkstančiais dolerių.