Dr. Petras Kisielius naujose ir svarbiose pareigose

KAIRĖJE — Iš dr. A. Razmos pagerbimo pietų — Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas (dešinėje) dėkoja dr. A. Razmai už talką ir paramą rezoliucijų žygyje.

Neseniai ateitininkija savo Federacijos vadu išsirinko dr. Petrą Kisielių. Padarytas labai tikslus žingsnis, nes tinkamesnį vadovą už dr. Petrą Kisielių būtų buvę ir prie geriausių norų sunku surasti.

Dr. Petro Kisieliaus darbo barai buvo ir yra labai platūs. Jis su nepaprastai dideliu kaupu atiduoda savo duoklę Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdžiui, laisvojo pasaulio lietuvių katalikiškajai veiklai ir visai eilei kitų patriotinio nusiteikimo organizacijų bei vienetų. Visi pozityvieji lietuvių darbai bei užsimojimai yra sulaukę ir sulaukia iš dr. Petro Kisieliaus dešimtimis tūkstančių dolerių. Jei iškyla pozityvus ir gyvas reikalas, jis tik paklausia:    “Kokios sumos jums reikia?”

Pagrindinės išeivijos jaunimo organizacijos yra ateitininkai ir skautai. Ir vieni, ir kiti nėra iki šiol pilnai supratę tremties misijos. Tiesa, ir vieni, ir kiti skina daug dėmesio lietuvybės išlaikymui, bet pamiršta tinkamai paruošti ir įjungti tą jaunimą į pagrindines lietuvių organizacijas ir į Lietuvos laisvinimo darbą. Nepakanka mums tik lietuviškai kalbančio jaunimo. Mums reikia lietuviškai galvojančio, lietuviškais reikalais besisielojančio ir visuose lietuviško darbo baruose bedirbančio jaunimo. Visos lietuviškos veiklos ir darbo naštą iki šiol pakeldavo vyresniosios ir vidurinės kartos darbuotojai. Ir ateitininkai, ir skautai nepaprastai mažai tėra išauginę ir davę mums pilna to žodžio prasme darbuotojų. Reikalas nepaprastai pavėluotas, bet nėra beviltiškas.

DR. PETRAS KISIELIUS, Cicero, Illinois, medicinos gydytojas, visuomenininkas, kalba LFB studijų savaitėje Los Angeles mieste. Nesenai jis buvo išrinktas Ateitininkų Federacijos vadu.

Ateitininkų Federacijoje ir moksleiviai, ir studentai, ir sendraugiai turi savo vadovybes. Federacijos vadas yra veiklos derintojas, žadintojas bei inspiruotojas. Kiek teko jau patirti, dr. Petras Kisielius bando visą kitą savo veiklą apkarpyti ir pilną dėmesį skirti ateitininkijai.

Ko lauktume iš dr. Petro Kisieliaus Ateitininkų Federacijos vado pareigose?

Daug pasimetimo, sustingimo ir snaudulio jaučiama sendraugiuose. Jų veikla suaktyvintina ir pasuktina konkretesnio lietuviško darbo linkme.

Daug vilčių esame sudėję į savąjį jaunimą. Ateitininkų moksleivių ir ateitininkų studentų visas auklėjimas ir visa veikla perkratytina iš pagrindų. Mums reikia gerų lietuvių katalikų ir kartu, pilna to žodžio prasme, darbuotojų pagrindinėse lietuvių organizacijose ir veiksniuose. Tikime, kad dr. Petras Kisielius, pasikvietęs talkon visus geriausius lietuvių katalikų protus, paruoš ateitinikijos veiklai išbalansuotą planą ir jį stengsis įgyvendinti.

VIRŠUJE — LFB Los Angeles sambūrio suruošto politinių studijų savaitgalio (1974.1.26 - 27) rengėjai, pagrindiniai programos dalyviai ir svečiai. Pirmoje eilėje (iš kairės) — L. Valiukas, dr. A. Razma, J. Gaila ir dr. Z. Brinkis; antroje eilėje (stovi, iš kairės) — dr. F. Palubinskas, E. Arbas, Bern. Brazdžionis, J. Kojelis, P. A. Raulinaitis ir A. Kulnys.