VLIK-O REORGANIZAVIMAS

VLIK-o reorganizavimo klausimas buvo nagrinėtas LFB Los Angeles sambūrio suruoštame politinių studijų savaitgalyje, įvykusiame 1974 metų sausio mėnesio 26 ir 27 dienomis Los Angeles mieste. Skelbiame moderatoriaus ir simpoziumo pagrindinių pranešėjų įžangines mintis.

Simpoziumo moderatoriaus JUOZO KOJELIO įvadinės mintys

Lietuvių Fronto Bičiuliai laisvės kovos rūpesčius kelia ir svarsto įvairiomis progomis: suvažiavimuose, stovyklose, politinių studijų savaitgaliuose. Pasiruošę svarstyti ir šiandien. Organizuojant šį simpoziumą, teko girdėti kritiškų balsų, kad, girdi, ne tokioje vietoje reikia vyriausios laisvinimo vadovybės likimą spręsti. Tikroji vieta esanti pačiame YrLIK-e ir metiniuose VLIK-o seimuose. Organizatorių motyvai tokie: Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdis yra sudedamoji vyriausios politinės organizacijos, VLIK-o, dalis. Visos politinės demokratijos teisės ir tradicijos ne tik leidžia, bet ir įpareigoja sudedamąsias dalis rūpintis apjungiančios visumos gerove. Taigi, manome, kad mūsų kritikai atitrūkę nuo demokratinio gyvenimo praktikos.

Esama ir piktesnių įtarimų: girdi, frontininkai, nuolat keldami ir diskutuodami VLIK-o ir kitų veiksnių klausimus, motyvuose ir išvadose kartojasi ir nieko naujo nepasako. Tačiau nuolat prie tų pačių temų grįžta, nes reformų priedangoje nori VLIK-ą sugriauti. Mums atrodo, kad grįžimas prie tų pačių problemų rodo, kad tos problemos vis dar neišspręstos. Grįžti prie realių problemų ir kartais pasikartoti nėra taip labai peiktinas dalykas. Blogiau kartotis neveikioje, nepajėgume ir ignorancijoje. Mums labai miela, kad ir pats VLIK-as reorganizavimosi reikalą suprato ir pastarajame metiniame VLIK-o seime Toronte sudarė specialią komisiją VLIK-o statutui sudabartinti. Taip pat miela pranešti, kad į šias diskusijas įsijungia ir VLIK-o pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas, kuris atsiuntė trumpą raštą, pateikdamas savo sugestijas ir siūlymus.

Malonu man pristatyti simpoziumo pagrindinius pranešėjui, kurie visi yra pajėgūs, pozityvūs ir patyrę lietuviškų problemų sprendėjai. Jų iškeltomis mintimis bei pasiūlymais savo darbuose ir planuose galės pasinaudoti ir VLIK-as.

Dr. Vladas Juodeika— ekonomistas - mokslininkas, universiteto profesorius, nepriklausomybės karų savanoris, plataus mąsto ekonominių planų Lietuvoje kūrėjas ir vykdytojas, visuomenininkas.

Jonas Kupnonis— universiteto profesorius, miškininkas -mokslininkas, miškininkystės srityje didelių projektų vykdytojas, profesinės spaudos redaktorius, žurnalistas, visuomenininkas.

Dr. Petras Pamataitis — teisininkas, kriminologas, rezistentas — politinis kalinys I-je bolševikų okupacijoje, visuomenininkas.

Dr. Antanas Razma— gydytojas, Lietuvių Fondo sumanytojas ir vykdytojas, visuomenininkas.

P. Algis Raulinaitis — teisininkas, LFB delegatas VLIK-o seimuose, visuomenininkas.