LIETUVOS BYLOS IŠNEŠIMAS Į LAISVOJO PASAULIO MASES

DR. ANTANAS RAZMA

Mūsų tremties misija yra labai aiški — tai lietuvybės išlaikymas ir visa mūsų galima talka pavergtiesiems lietuviams nusikratyti rusiškos - komunistinės vergijos. Laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai yra pajėgūs ir turėtų tą jiems tautos uždėtą ir patikėtą misiją atlikti.

Mūsų pačių ir pavergto krašto laimei, išeiviją iki aukšto laipsnio sudaro mokyti ir kūrybingi lietuviai, sugebėję laisvajame pasaulyje ekonomiškai pajėgiai įsikurti ir išauginti patriotiško nusiteikimo jaunąją generaciją. Visos trys tremties kartos — senoji, vidurinė ir jaunoji — jau eilę metų pavieniai ir organizuotai beldžiasi į laisvojo pasaulio sąžinę, kviesdamos ir kartu ragindamos laisvąjį pasaulį padėti Lietuvai nusikratyti vergijos ir atgauti pilną laisvę ir nepriklausomybę. Be abejo, mes kovojame ne tik dėl Lietuvos, bet ir visų kitų pavergtų kraštų laisvės.

Mūsų tremties misija nėra sudėtinga, bet milžiniškos apimties. Šiam žygiui reikia visų mūsų darbo rankų ir protų. Nė vienas laisvojo pasaulio lietuvis — senas ar jaunas — negali trauktis iš kovos lauko dėl Lietuvos laisvės ir jos gerovės. Nemažai išeivių bando dažnai teisintis dėl savo neprisidėjimo prie mums visiems skirtos misijos; — tai nesanti jo sritis, jis nesąs politikas ar visuomenininkas ir pan. Ne paslaptis, mūsų tarpe yra ir tokių, kurie pasineria savo profesijose ir pasitenkina tik vieno ar kito dolerio numetimu lietuviškai veiklai ir mūsų visos misijos finansavimui. Anot jų, jie sąžiningai dirbą savo profesijose, skrupulingai moką valstybinius mokesčius, skirią daug dėmesio šeimoms, prižiūrį savo sveikatą. Ne vienas iš jų klausia: ko dar iš mūsų norite? Jokio pateisinimo tokiam galvojimui ir tokiam lėkštam atsinešimui į mūsų misiją! Tik egoistas, savanaudis, siaurų pažiūrų lietuvis gali užmerkti akis ir nesijungti į visiems mums skirtą ir patikėtą misiją, o tik rūpintis sau turtų krovimu! Toks asmuo nė neturėtų savęs laikyti lietuviu! Jis tikrai nevertai naudojasi Vakarų laisva civilizacija, jos laimėjimais.

Kenčianti Lietuva įpareigoja kiekvieną lietuvį laisvajame pasaulyje — nežiūrint amžiaus, išsilavinimo ir profesijos — būti visuomenininkais, laisvės pavergtam kraštui šaukliais. Visi be išimties turime jungtis į Lietuvos laisvinimo darbą, panaudodami turimas pozicijas bei įtaką amerikiečių (ir kitų kraštų piliečių) tarpe ir nepagailėdami nei pastangų, nei laiko, nei darbo, nei pinigo. Būtinybė įtraukti į šį žygį jau tremtyje baigusį aukštąjį mokslą jaunimą!

Kokios gi yra praktiškos galimybės padėti pavergtai Lietuvai nusikratyti jai užmesto jungo ir atgauti laisvę ir nepriklausomybę? Jų yra tikrai daug ir visų jų panaudojimo laukia kenčianti tauta!

Laisvinimo darbo pilnas finansavimas. Nestinga mums laisvinimo darbe nei gerų planų, nei pajėgių darbuotojų. Didesni užsimojimai bei žygiai neįgyvendinami centais, o reikia apčiuopiamų sumų. Jei kuris iš mūsų (tokių yra labai daug!) dėl vienos ar kitos priežasties negalime skirti laiko mūsų visuomeninei veiklai, tai tuo atveju turime “išsipirkti” pinigais, skirdami kasmet lietuvybės išlaikymui ir Lietuvos laisvinimo darbui šimtines ar net tūkstantines. Tūkstančiai išeivijos yra baigę aukštąjį mokslą, turi gerus darbus ir yra ekonomiškai puikiai įsikūrę. Kur jie? Jei visi jie įsijungtų į lietuviškų darbų finansavimą, visas lietuviškas gyvenimas pajudėtų nepaprasta sparta ir tuo pačiu mūsų įtaka gyvenamuose kraštuose padidėtų. Mums pavyzdžiu turėtų būti žydai! Jie nepaprastai sumaniai ir planingai nukreipia savo kūrybines, ekonomines ir organizacines jėgas į amerikiečius (ypač, politinio ir ekonominio gyvenimo vairuotojus), ir JAV-bių vyriausybė išeina be jokių rezervų ginti Izraelio valstybės teisių.

Lietuvos bylos išnešimas į laisvojo pasaulio mases. Labai nedaug skiriame dėmesio laisvojo pasaulio opinijos formavimui Lietuvos bylos klausimu palankia prasme. Be abejo, reikia tam organizacijos. Tikiu, kad veiksniai pajudės šiame darbe pilna sparta. Visi mes turėtumėm tapti to didžiulio informacijos biuro nariais — jungtis darbu ir prisidėti pinigine parama. Reikia pakankamai ir tinkamų bei svarių leidinių lietuvių ir Lietuvos klausimais laisvojo pasaulio kraštų mokslo institucijų ir viešosioms bibliotekoms. Mases turime siekti per spaudą, televiziją ir radiją. Ar mes išnaudojame kun. Kazimiero Pugevičiaus sugebėjimus ir profesionalumą šioje srityje? Turime ir eilę kitų ekspertų. Gyvename ekspertų amžiuje ir atiduokime šį darbą ekspertams.

Pilnai ir nuoširdžiai visi jungdamiesi į lietuvybės išlaikymą ir kovą dėl Lietuvos laisvės, pateisinsime savo pasitraukimą iš tėvynės ir įnešime didelį indėlį į laisvojo pasaulio sąžinės pabudinimą pavergtųjų reikalui.