ATSIŲSTA PAMINĖTI

Danguolė Sadūnaitė, PAKELIUI Į EMMAUS, eilėraščiai. Aplankė piešė ses. Ona Mikailaitė, išleido \ek. Pr. Šv. M. Marijos Seserų Kongregacija, spaudė Immaeulata Press, Putnam, Connecticut 06260; 95 pusi., kaina 2.50 dol. Gaunama leidykloje ir pas platintojus.

Liudas Dovydėnas, KARALIAI IR BULVĖS; viršelis dailininkės Ados Korsakaitės - Sutkuvienės; išleido Lietuviškos Knygos Klubas,, spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629; 212 pusl., kaina 4.50.

LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUM ANOS EN LI-TUANIA OCUPADA POR LOS SOVIETICOS (Žmogaus teisių pažeidimai okupuotoje Lietuvoje) — ispanų kalba; išleido JAV Lietusių Bendruomenė, talkininkaujant Kolumbijos Lietuvių Bendruomenei, tarpininkaujant kun. A. Tamošiūnui; lėšoms telkti — A. Liepinaitis ir A. Sakėnas. Spaudė Editorial Gran-America spaustuvė Medelline, Kolumbija; 79 pusl., kaina nepažymėta.

Ona Mikailaitė, PUPUClO PASAULIUKAS. Pasakos ir piešiniai Onos Mikailaitės; išleido Nekaltai Pr Marijos Seserų Kongregacija, spaudė Immaeulata spaustuvė, Putnam Connecticut; 143 pusi., kaina 4.50 dol.

Aloyzas Baronas, ŠILKO TINKLAI, pasakojimai. Aplankas Kazio Veselkos, išleido Ateitis 1974. Literatūros serija Nr. 9, spausdino “Draugo” spaustuvė; 194 pusl., kaina 4.50 dol.

IN THE SERVICE OF THE CHURCH, arkivyskupo Jurgio Matulaičio biografija ir jo dvasinis dienynas anglų kalba. Originalas buvo išleistas italų kalba Milane 1963. Anglų kalba leidimų finansavo prel. Juozas Karalius. Įvadą parašė Bolognos arkivyskupas kardinolas G. Lercamo; 145 pusi.

Birutė Pūkelevičiūtė, NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA, romanas, laimėjęs “Draugo” dienraščio dvidešimt trečiojo romano konkurso premijų. Išleido Lietuviškos Knygos klubas, spausdino “Draugo” spaustuvė 1974; viršelis Kazio Veselkos; 183 pusl., kaina 4.50 dol.

Joseph Ehret, THE FORGOTTEN BALTS; į anglų kalbų vertė Algis Mickūnus, Ph. D., išleido Amerikos Lietuvių Taryba Chicagoje 1974 su dr.. Kazio Bobelio ir tėvo V. Bagdonavičiaus, MIC, įvadiniais žodžiais; 28 pusi., kaina nepažymėta

Julija Švabaitė - Gylienė, SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI, eilėraščiai. Viršelį ir vinjetes piešė Danguolė Stončiūtė. Išleido Ateitis 1974; literatūros serija Nr. 8, spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė Chicagoje; 80 pusi., kaina 3.50 dol. Gaunama “Ateitis” leidykloje, c/o Mrs. N1. Bajorūnienė, 17689 Goldwin Drive, Southfield, Mich. 48075.