Į Laisvę 1972 54(91)

   T U R I N Y S

Skaitytojų žodis .................................................. 2

Juozas Kojelis: Tezės, aksiomos ir pagundos lietuviškame dialoge .. 4

Zenonas Ivinskis: Veiksniai, apsprendę mano pasaulėžiūrą ......... 13

Adolfas Damušis: Profesorius Zenonas Ivinskis .................... 15

Antanas Klimas: Nesibaigiąs ginčas: baltų ir slavų kalbų santykiai 21

Dr. C. M.: Sovietinamas Lietuvos žmogus .......................... 33

Solidarumas su tauta ............................................. 39

Laisvinimo veiksniuose ........................................... 46

Lietuvių Fronto Bičiulių gretose ................................. 54

Spauda, radijas, knygos .......................................... 62

“Į Laisvę” vedamieji ............................................. 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba

6441 So. Washtenaw Avė. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, Calif.

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York

Pilypas Narutis, Chicago, Illinois

Levas Prapuolenis, Chicago, Illinois

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas, Los Angeles, California

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Jurgis Barasas (Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas (Vokietija), ELI vedėjas

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Juozas Mikonis, pirmininkas 24526 Chardon Road Cleveland, Ohio 44143

Dr. Juozas Skrinska, vicepirmininkas

Dr. Česlovas Kuras, vicepirmininkas Kanadai

Vladas Palubinskas, sekretorius

Juozas Žilionis, iždininkas

Vytautas Petrulis, iždo sekretorius

Vincas Akelaitis, biuletenio redaktorius

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu:

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif.,90034

Metinė “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio kaina2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksandras Kulnys Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034 U.S.A.

POLITIKOS ŽURNALAS 1972 — BALANDIS — NR. 54 (91)

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.
Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys, Administratorius/Circulation Manager
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.