LIETUVOS VYČIAI ATSIRIBOJA NUO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos Vyčiuose, JAV-bių lietuvių katalikų organizacijoje (žiūr. straipsni apie Lietuvos Vyčius šiame "Į Laisvꔞurnalo numeryje - Red.), jau kuris laikas pastebima daug izoliacijos bei atsiskyrimo nuo kitų lietuvių organizacijų. Dr. J. J. Stukas, išbuvęs ketverius metus Lietuvos Vyčių Centro valdybos pirmininku, buvo pasišovęs 1972 metų pirmoje pusėje suvesti savo organizacijos narius į artimesnį ryšį su JAV-bių Lietuvių Bendruomene. Tuo metu jo vadovaujama Centro valdyba padarė nutarimą kviesti Lietuvos Vyčių visas kuopas jungtis į Lietuvių Bendruomenę. Dr. J. J. Stuko ir jo vadovaujamos Centro valdybos nebuvo intencija “sulikviduoti” ar “uždaryti” Lietuvos Vyčius, kaip kad tam tikri asmenys kalbėjo ar rašė spaudoje, priešingai — juos atlietuvinti ir gauti jiems visokeriopos paramos iŠ JAV—bių Lietuvių Bendruomenės.

Audra dėl “in corpore”

Lietuvos Vyčių Centro valdyba, padariusi minėtą nutarimą, paskelbė jį mūsų spaudoje su pirm. dr. J. J. Stuko laišku, kurį jis buvo parašęs JAV-bių LB Centro valdybos pirm. V. Volertui. Tame laiške jis rašė, kad Lietuvos Vyčiai įsijungia “in corpore” į Lietuvių Bendruomenę. Prie to termino prikibo nedraugiškai Lietuvių Bendruomenei nusiteikę asmenys.

Lietuvos Vyčių Centro valdybos nutarimas ir dr. J. J. Stuko laiškas JAV-bių LB Centro valdybos pirmininkui V. Volertui sukėlė tikrą audrą Lietuvos Vyčių metiniame suvažiavime, įvykusiame 1972 metų rugpiūčio 25 - 27 dienomis Clevelande. Vyčių Centro valdyba savo paruoštoje rezoliucijoje apie organizacijos suartėjimą su Lietuvių Bendruomene nebevartojo termino “in corpore”, bet suvažiavimo rezoliucių komisijos pirm. kun. W. Karaveckas (Pittsburgh, Pa.) ir kiti tą terminą linksniuote linksniavo ir jame įžiūrėjo organizacijos susilikvidavimą.

Tai “kovai” Vyčių seime Clevelande dirva buvo paruošta jau iš anksto Čikagoje. Organizacijos delegatai iš Čikagos atvyko “apsiginklavę” specialiomis rezoliucijomis bei pareiškimais ir laiškais (L. Šimučio, Ig. Sakalo ir kitų), kviečiančiais Centro valdybos nutarimą atmesti ir atsiriboti nuo Lietuvių Bendruomenės.

Centro valdybos paruoštoje rezoliucijoje nebebuvo jokios kalbos apie Vyčių “in corpore” įsijungimą į Lietuvių Bendruomenę, o tik kvietimą artimai su ja bendradarbiauti. Ta rezoliucija buvo perskaityta bent keletą kartų, bet delegatai jos turiniu nesidomėjo ir nenorėjo iš viso jos girdėti. Šaukiantieji ir rėkiantieji suvažiavimo delegatai prieš artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvių Bendruomene sudarė daugumą. Keletą kartų bandė kalbėti dr. J. J. Stukas ir kiti nuosaikūs organizacijos nariai, bet jų žodžiai liko kaip šauksmas tyruose. Kalbėjusiųjų prieš artimesnį bendradarbiavimą su Lietuvių Bendruomene argumentacija buvo neįtikinanti ir naivi. “Lietuvių Bendruomenė turėtų įsijungti į Lietuvos Vyčius, nes Vyčiai senesni už Lietuvių Bendruomenę”, kalbėjo Antanas Mažeika, Sr., savo laiku buvęs Lietuvos Vyčių Centro valdybos pirmininkas. Senutė vytė (iš Čikagos, senosios išeivijos atstovė) kėlė triukšmą dėl Centro valdybos pasiųstos aukos (200 dol.) JAV-bių LB Centro valdybai. Mat, Lietuvos Vyčių Centro valdyba savo 1872 metų birželio 11 posėdyje nutarė pasiųsti 200 dol. auką (ir tai padarė) — po 5 dol. nuo egzistuojančių 40 kuopų. Anot tos senutės, Lietuvos Vyčiams kiekvienas centas esąs nepaprastai brangus, nes nariai esą neturtingi. Lietuvių Bendruomenė operuojanti milžiniškomis sumomis (ji minėjo ir Lietuvių Fondą). Dr. J. J. Stukas bandė jai atsakyti, kalbėdamas, kad Lietuvos Vyčiai turį galimybės gauti tam tikras sumas, keleriopai didesnes už 200 dol., iš Lietuvių Fondo savo tam tikrų projektų įgyvendinimui. Sunku tai buvo suprasti tai senutei ir kitiems su ja kartu vedusiems “kovą” prieš Lietuvių Bendruomenę. Galų gale buvo priimta visai atskiesta rezoliucija, kuria pasakoma vienas kitas geresnis žodis apie Lietuvių Bendruomenę ir paskiriama taip pat 200 dol. ALT-bai. Mat, kaip ne vienas iš delegatų išsitarė, kad pasiųstų 200 dol. JAV-bių LB Centro valdybai nebebūsiu galima atgauti. Taigi, ta pačia suma Vyčiai turį paremti ir ALT-bų.

“Padėka” dr. J. J. Stukui už jo darbų

Šiuo metu dr. J. J. Stukas yra tur būt šviesiausia asmenybė Lietuvos Vyčiuose. Už jo ketverių metų pastangas, laikų ir darbų 1972 metų seimas atsilygino jam pasisakydamas prieš jo bandymų užmegzti artimesnius ryšius su Lietuvių Bendruomene ir įlieti į organizacijų naujo kraujo ir gyvybės. Dr. J. J. Stukas įžiūrėjo ALT-bos vadovybės pirštų prikišimų prie čikagiškių “kovos” prieš jo vadovaujamos Centro valdybos (tuo metu jis dar tebebuvo Centro valdybos pirmininkas) padarytų nutarimų ir siūlomų rezoliucijų.

Dr. J. J. Stukui išėjus į “atsargų” ir prieš pusantrų metų kun. kleb. J. Jutkevičiui iškeliavus į amžinybę, Lietuvos Vyčiuose lietuviškieji reikalai beveik pamirštami. Tikrai šviesi asmenybė dabartinėje Centro valdyboje yra kun. A. Contons-Kontautas, dvasios vadas. Kiti valdybos nariai, nors lietuviškai daugiau ar mažiau dar kalba, bet lietuviškuose reikaluose nebesuveda galų. Iš naujųjų ateivių narius Vyčiuose beveik ant vienos rankos pirštų galima suskaityti. Po 1972 metų Vyčių seimo išsišokimo prieš Lietuvių Bendruomenę, pati organizacija, galima sakyti, atsiribojo nuo naujųjų ateivių.    P. G.