PAŠNEKESYS TABOR FARMOJE

Pirmą LB-nės spaudos - radijo darbuotojų susitikimą suorganizavo prieš keletą metų savo Tabor Farmoje (Sodus, Michigan) tuometinis PLB Valdybos pirmininkas J. J. Bachunas. Jis norėjo, kad LB darbuotojai užmegztų glaudesnius ryšius su spaudos ir radijo žmonėmis. LB ar kitų veiksnių gilesnės ir komplikuotesnės problemos nebuvo nei gvildenamos nei svarstomos, o buvo pasitenkinta tik pašnekesiais ir pabendravimu bei pasivaišinimu.

Panašų susitikimą suorganizavo 1970 metais ir dabartinė PLB Valdyba. Tas bendruomenininkų, redaktorių ir radijo darbuotojų suvažiavimas įvyko rugsėjo mėnesio 19 ir 20 dienomis buvusioje a. a. J. J. Bachuno “tėvynėje” — Tabor Farmoje, kurios dabartiniu savininku yra Valdas Adamkus, šiam susitikimui bei pašnekesiui buvo duodami jau “iškilmingesni” vardai: vieni šį susitikimą vadino “LB rekolekcijomis”, antri — “LB-nės spaudos — radijo dienomis”, treti — “Gyvosios lietuvybės sambariu” ir pan. Buvo linksniuojamas žodis “redaktoriai”, bet ne visi buvo pakviesti į tą pašnekesį. Tame pašnekesyje matėsi ir taip vadinamų politinio gyvenimo darbuotojų. PLB Valdyba išskyrė ir kai kurių politinių vienetų žmones — jie liko nepakviesti.

Koks buvo to suvažiavimo tikslas? Sunku būtų atsakyti į tą klausimą. Tai nebuvo galima pavadinti “LB rekolekcijomis” ar “LB-nės spaudos - radijo dienomis”. Trumpai, buvo neplaningas pašnekesys, liečiąs šimtus klausimų bei problemų. Veiksnių žmonės prašė LB talkos pinigams rinkti, antibendruomenininkai ieškojo LB-nė-je “ligų” ir joms “gydyti” siūlė savo “receptus”, LB “mažieji” skundėsi, kad jiems nesą vietos LB Taryboje ir t.t., ir t.t.

Jei LB vadovybė nori turėti glaudesnius ryšius su laikraščių redaktoriais, tai į pasitarimus ir tekviestini tik redaktoriai ir laikraštininkai. Jei LB vadovybė nori palaikyti geresnius santykius su radijo programų darbuotojais, tai į tokius suvažiavimus ir tekviestini minėti asmenys. Jei LB vadovybė pasiryžusi pramatyti ir svarstyti gaires savo ateities veiklai, tai į tokius suvažiavimus tekviestini tik nuoširdūs ir lojalūs LB darbuotojai.

Anti-bendruomenininkai toli gražu nesudarė tame pasitarime daugumos, bet, peršaukdami LB nuoširdžius ir tylius darbuotojus, siūlė LB maždaus šias “veiklos gaires”:

1.    Broniaus Nainio vesta LB “linija” negera, nes jai nepritarią ALT-ba ir VLIK-as.

2.    LB Lietuvos laisvinimu rūpintis nevalia. Tą darbą pilnai ir puikiai atlieką mūsų veiksniai.

3.    Visos Vasario 16-sios aukos privalančios būti nukreiptos į AL T-os kasą.

4.    Sustabdyti LB informacijos darbą (Audėnas), nes ta akcija gerokai sumažinusi VLIK-o pajamas,

5.    V. Kamantas netinkąs į LB Tarybos prezidiumo pirmininko postą (“Naujienų” atstovai).

6.    Neduoti jokių postų LB vadovybėje tiems asmenims, kurie nėra geruose santykiuose su ALT-ba ir VLIK-u.

Visi tie “pasiūlymai” išplaukė iš anti-bendruomenininkų lūpų. Visiems tiems asmenims LB vadovybė sudarė forumą apdrabstyti purvais nuoširdžius ir tikrai puikius LB darbuotojus.

LB darbuotojų tarpe yra tikrai sumanių, gabių ir pajėgių visais atžvilgiais asmenų. Sugestijos, patarimai ir rekomendacijos LB vadovybei turėtų ateiti tik iš šių darbuotojų.

Šio ir panašaus pobūdžio pašnekesiuose yra perdaug verkšlenimo ir klaidžiojimo klystkeliais. LB nėra popierinis vienetas ar jau paskutines dienas gyvenanti organizacija. LB visuose savo pašnekesiuose, konferencijose ar suvažiavimuose turėtų kreipti visą savo dėmesį didžiųjų ateities darbų ir žygių svarstymui ir planų priėmimui. Neplaningi pasiplepėjimai paliktini parapinėms grupelėms ir mirštantiems klubeliams.

Dr. J. Rimka

Rezignacija prieš blogi galų gale virsta tarnyba blogiui.

Dr. Juozas Girnius

Pats laikas atnaujinti “Į Laisvę” prenumeratą 1971 metams