AŠTUONI MILIJONAI DOLERIŲ BROLIŠKAI ŠALPAI

BALF-as paminėjo sukaktį

BALF-as (Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas) 1969 metų pradžioje paminėjo savo 25 metų darbo ir veiklos sukaktį. Ta sukaktis buvo atžymėta 1969 metų kovo mėnesio pabaigoje organizacijos suvažiavimu, pokyliu ir koncertu, įvykusiais JAV-bių lietuvių sostinėje Chicagoje.

BALF-O ATGAIVINTOJAS — BAL F-as praėjusio dešimtmečio antroje pusėje buvo pradėjęs negaluoti. Kun. L. Jankus, tapęs BALF-o reikalų vedėju, galima sakyti, atgaivino BAL F-ą ir įstatė šią šalpos organizaciją vėl į tinkamas vėžes. Gaila, kad jis per anksti buvo pašauktas amžinybėn. Daug talkos iš a.a. kun. L. Jankaus sulaukė Rezoliucijoms Remti Komitetas. Jo pastangomis buvo įneštos kelios rezoliucijos, jis parašė šimtus laiškų rezoliucijos pravedimo reikalu senatoriams ir kongresmanams.

8 milijonai dolerių šalpai

BALF-as per visą savo veiklos laikotarpį išdalino virš aštuonių milijonų dolerių (maistu, rūbais, vaistais, pinigais ir kit.) į vargą patekusiems savo tautiečiams Vakarų Europoje ir už geležinės uždangos. BALF-o šalpa lietuviams, gyvenantiems kituose kontinentuose, nėra buvusi žymi.

Iš kur tos didžiulės pinigų sumos ir visos kitos gėrybės yra pasiekusios BALF-ą? Didelę dalį suaukojo JAV-bių lietuviai, gi taip pat didelė dalis (maisto produktų, kitų gėrybių ir pinigų) atėjo iš JAV-bių šalpos įstaigų ir katalikiškųjų bei kitų krikščioniškų organizacijų.

Būtų galima čia išvardinti iki detalių BALF-o visas pajamas ir išlaidas. Bet kas gi norės skaityti puslapius skaičių? Paminėsime čia tik poros paskutiniųjų metų BALF-o išlaidas. Per tuos porą metų BALF-as išleido šalpai: 171,733.03 dolerių pinigais, 57,148.00 dolerių gėrybėmis, 3,350.30 dolerių tvarkant įvairių asmenų imigracinius reikalus, 4,106.30 dolerių gėrybių surinkimui ir jų pasiuntimui, 4,073.39 dolerių teismo išlaidoms ir dar viena kita mažesnė suma kitiems reikalams, šitie skaičiai duos gana gerą vaizdą eiliniam skaitytojui apie BALF-o apimtį ir veiklą.

Sunkus ir nedėkingas darbas

Darbas BALF-e yra garbingas, bet labai nedėkingas. Aukų rinkimas (kad ir kilniausiems tikslams!) visad buvo, yra ir bus sunkus. BALF-o darbuotojai — ramūs, nuoširdūs, kantrūs Ir pilni artimo meilės lietuviai. BALF-o veikloje garbės nė su žiburiu nerasi, o darbo — marios.

Šiuo metu JAV-se veikia 70 BALF-o skyrių. Senesniais laikais jų būta net 144.

BALF-ą valdo taip vadinamoji direktorių taryba. Didesnė direktorių dalis yra išrenkama seimuose, likusieji — deleguojami tam tikrų keturių organizacijų (LKK Federacijos, ALT Sąjungos, ALT Sandaros ir AL Socialistų Sąjungos). Seniau visi direktoriai būdavo deleguojami minėtų keturių grupių. Paskutiniu laiku BALF-as gerokai sudemokratėjo. Gal reiktų ir ALT-bai pasekti BAL-F-o pėdomis ?! B ALF-o direktorių taryba išrenka iš savo tarpo vykdomąjį komitetą (centro valdyba). Šiuo metu centro valdybai vadovauja kun. ldeb. V. Martinkus. Ilgą laiką BAL-F-ui vadovavo prel. dr. J. Končius.

Kun. Jankaus nuopelnai

Visus BALF-o reikalus paprastai tvarko jo reikalų vedėjas. Eilę metų tose pareigose išbuvo kun. L. Jankus, miręs 1968 metų vasario mėnesio 4 dieną. Lietuvių dosnumas BALF-ui praėjusio dešimtmečio antroje pusėje nuolat mažėjo. Kun. L. Jankus tikrai išjudino lietuvių visuomenę ir, galima sakyti, atgaivino BALF-ą. Jis ir rašė šalpos reikalais, ir lankė lietuvių bendruomenes krašte, ir rengė įvairius BALF-o parengimus, ir šimtais kitų būdų žadino lietuviuose paramos reikalą šiai organizacijai. “Į Laisvę’’ žurnalas kun. L. Jankų išrinko “labiausiai pasidarbavusiu lietuviu 1958 metais”. Visa kun. L. Jankaus veikla JAV-se ir ypač siuntinių organizavimas pavergtiesiems lietuviams už geležinės uždangos nepatiko Lietuvos pavergėjams. Komunistai pavergtoje Lietuvoje suorganizavo, kaip jie dažnai darė ir daro, teismą kun. L. Jankui ir jį nubaudė 15 metų kalėjimu. Visi komunistų jam kaltinimai buvo, kaip žmonės sako, “iš piršto išlaužti”. Komunistų ranka jo JAV-se tuo metu nepasiekė. Lygiai po keturių metų kun. L. Jankus buvo rastas negyvas savo butelyje. Sakoma, jis miręs nuo širdies smūgio, bet yra ir kitų kalbų... Galėjo čia savo pirštus prikišti ir komunistų agentai...

BALF-as laukia paramos iš visų

Toli gražu BALF-as negali patenkinti visų prašančiųjų. Prašymai šalpos reikalu plaukte plaukia į BALF-o įstaigą. Jų 1967 ir 1968 metais buvo gauta net 5,837. Didžiausias skaičius iš į vargą patekusių lietuvių Lenkijoje — 3,433. Pašalpos prašė 1,617 šeimos ar pavieniai lietuviai iš komunistų pavergtos Lietuvos ar Sibiro. Prašymų buvo gauta iš Vakarų Vokietijos (530), iš JAV-bių (66) ir kitur. Tie asmenys ar šeimos tikrai buvo reikalingi paramos. BALF-as nepajėgė visų tų prašymų patenkinti. Jei visi geros valios lietuviai prisimintų BALF-ą savo aukomis kasmet, tie ir kiti prašymai būtų pilnai patenkinami. K. Brž.