Į Laisvę 1969/1970 47-48 (84-85)

      T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ........................................................... 2
"Į LAISVĘ” įžanginiai ......................................................... 4
Laiko reikalavimai: — Vienybės linkme (dr. Justinas Pikūnas) .................. 6
Aktyvieji frontininkai: — Edmundas Arbas ir dr. Bronius Radzivanas ............ 8
Gyvybiniai tautos reikalai: —
      Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių kvalifikacijos (K. Taujenis);
      Vasario 16-sios aukos (T. Reinys) ...................................... 10
Politika ir teologija (dr. Antanas Maceina) .................................. 14
Konstruktyvūs ir destruktyvūs polinkiai mūsų visuomenėje (Juozas Kojelis) .... 22
VLIK-o klystkeliai (Kazys Škirpa) ............................................ 30
Ideologiškai artimi veidai (Vytautas Volertas) ............................... 36
Politika ir tautinė architektūra (Edmundas Arbas) ............................ 42
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbai ir žygiai
    (pašnekesys su dr. Antanu Butkumi, PLB valdybos vykdomuoju vicepirmininku) 45

Rezoliucijoms Remti Komiteto žygio rėmėjai ir trukdytojai .................... 51
Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) 62-96

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Atnaujink “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1970 metams!

•    Jei nesate dar atnaujinęs “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratos 1970 metams, padarykite tai kaip galima greičiau.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Prenumeratos mokestį siųskite žurnalo administratoriui.

Jo adresas yra šis:

Mr. Aleksas Kulnys 1510 East Merced Avenue West Covina, California 91790 U. S. A.

• • •

“Į LAISVĘ” žurnalo platintojų dėmesiui!

•    “Į LAISVĘ” žurnalo atskiro numerio kaina 2 doleriai.

•    Visi platintojai prašomi atsiskaityti su administracija už išplatintus žurnalo numerius.

•    Malonėkite grąžinti neparduotus numerius administracijai.

• • •

Naujas “ĮLAISVĘ” žurnalo adresas

•    Nuo kito numerio “Į LAISVĘ” žurnalo redagavimą perima Juozas Kojelis, laikraštininkas, visuomenininkas ir iškilus Lietuvių Fronto Bičiulių narys.

•    Ateityje “Į LAISVĘ” žurnalo reikalais rašyti:

‘‘Į LAISVĘ”

Post Office Box 34461 Los Angeles, California 90034

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1969/1970    — Nr. 47-48 (84-85)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 75893 Los Angeles, Calif. 90005

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 25830 Forestview Avenue Southfield, Mich. 48075

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, Califomia

• • •

“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių ketur-mėnesinis politikos žurnalas.

“ĮLAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.