Į Laisvę 1968 42(79)

     T U R I N Y S
Šio numerio straipsnių autoriai ................................................. 2
Laiškai redaktoriui ............................................................. 3
“Į Laisvę” įžanginiai ........................................................... 6
Laiko reikalavimai: — Laisvųjų dovana kenčiančiai Lietuvai (Dr. Zigmas Brinkis) . 8
Aktyvieji frontininkai: — Jurgis Gliauda ir dr. Vytautas Majauskas ............. 10
Vasario 16-toji ano meto tarptautinių santykių fono (Dr. Zenonas Ivinskis) ..... 12
Bendruomenės klausimą ryškinant (Juozas Kojelis) ............................... 21
Veiksniai ir kitų darbai (Dr. Petras Pamataitis) ............................... 25
Kovojantiems nepavargti (Pašnekesys su kun. Jonu C. Jutkevičiumi) .............. 31
Gyvybiniai tautos reikalai: - (Rašo: dr. Jonas Balys, Vilius Bražėnas,
        dr. Pranas V. Raulinaitis ir dr. Jonas Vainius) ........................ 38

Fondai ir fondeliai (Dr. Kazys Ambrozaitis) .................................... 48
Laisvojo pasaulio miskoncepcijos apie Sovietų Sąjungą. (Dr. Adolfas Damušis) ... 52
Auganti sovietų problema — nerusiškas tautiškumas (Dr. Vytautas Vardys) ........ 57
Europa ant keturių vulkanų ir jų išsiveržimas Lietuvoje (Dr. Antanas Ramūnas) .. 61
Pirmoji prisikėlimo viltis (Ištrauka iš Kazio Škirpos knygos) .................. 73
Darbai ir įvykiai .......................................................... 82-112


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Malonėk dar šiandien atnaujinti

“Į LAISVĘ”

žurnalo prenumeratą 1968 metams!

• Naudok tam tikslui kartu siunčiamą voką!

"Į LAISVĘ" ŽURNALO MECENATAI, GARBĖS PRENUMERATORIAI IR RĖMĖJAI

"Į LAISVĘ" žurnalo mecenatai

Asmenys, parėmę žurnalo leidimą $50.00 ar didesne auka, laikomi mecenatai. “Į Laisvę” žurnalo mecenatai 1968 metais yra: JAV-bių ir Kanados LFB centro valdyba ($300.00); JAV-bių ir Kanados LFB centro valdyba ir LFB Clevelando sambūris ($300.00); LFB Chicagos sambūris ($200.00), dr. P. Kisielius ($100.00).

"Į LAISVĘ" žurnalo garbės prenumeratoriai

“Į Laisvę” žurnalo garbės prenumeratos mokestis metams yra $10.00. Šie asmenys yra garbės prenumeratoriai 1968 metais:    V. Galvydis ($20.00), V. Baleišytė ($20.00), J. Ardys ($15.00), A. Pocius, J. Urbonas, dr. R. Šomkaitė, V. Skladaitis, A. Balsys, dr. V. Majauskas, S. Rudys, Vt. Kazlauskas, S. Pundzevičius, J. Kučėnas, dr. P. Žemaitis, J. Reinys, V. Rociūnas, dr. M. Namikas, A. Kuolas, L. Reivydas, kun. kleb. S. Morkūnas, J. Bagdonavičius.

"Į LAISVĘ" žurnalo rėmėjai

Šie prenumeratoriai parėmė “Į Laisvę" žurnalo leidimą šiomis auc komis: J. Mikeliūnas ($4.00); $3.00 — V. Milukas, K. Gimžauskas, J. Žadeikis; $2.00 — J. Buitkus, J. Norkaitis, K. Bružas, K. Pakulis, kun. dr. T. Žiūraitis, O.P.; $1.00 — prel. F. Bartkus, J. Vaičaitis, B. Graužinis, kun. V. Pikturna, K. Germanas ir B. Liskus.

LAUKIAME Iš VISŲ TALKOS IR PARAMOS!

Kiekvienas galite padėti trejopai:

•    Tuoj atnaujindamas prenumeratą 1968 metams ir atsiteisdamas už 1967 metus, jei to dar nesate padaręs;

•    Skirdamas auką žurnalo leidmui paremti; ir

•    Surasdamas naujų prenumeratorių.

Tikrai laukiame visų jūsų talkos ir paramos! Tos talkos ir paramos laukiame skubiai!

“Į Laisvę” žurnalo leidėjai

Ar esi jau atsilyginęs už 1967 metus?

•    Jei ne, pasiusk prenumeratos mokestį ir už 1967 metus!

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1968 — Gegužis — Nr. 42 (79)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790


LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

“Į LAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių keturmėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*    Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia

ir redakcijos nuomonę.

*    Citatų kalba netaisoma.