KOMUNISTŲ “AMBASADORIAUS” ATVIRAS ŽODIS

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Prieš keletą metų komunistų pavergtos Lietuvos tam tikri pareigūnai pradėjo lankyti laisvąjį pasaulį. Anot oficialių komunistų šaltinių, tų pareigūnų kelionių tikslai esą moksliniai. Be taip vadinamų “mokslinių” tikslų, tie komunistų lietuviai "ambasadoriai” turi ir kitus, labai specifinius tikslus: skaldyti lietuvių išeiviją, išjungti kiek galima daugiau lietuvių iš kovos dėl Lietuvos laisvės. Tie “ambasadoriai” negali pasigirti ypatingais laimėjimais laisvųjų lietuvių tarpe. Tiesa, jiems pavyko vieną ar kitą užkabinti ant savo meškerės. Tačiau tos komunistų “meškerės aukos” ir praeityje nieko pozityvaus nėra davusios laisvųjų lietuvių bendruomenei.

1967 metais eilė komunistų “ambasadorių” maišėsi lietuvių tarpe JAV-se, Kanadoje ir kitur. Vienas iš jų JAV-se aplankė savo buvusį mokslo draugą, naująjį ateivį. Tas komunistų “ambasadorius” pasisvečiavo pas “kapitalistą” ir, po kelių stiklelių, “atvėrė ir savo širdį”. Anot to “ambasadoriaus”, jo kelionė JAV-se nieko bendro neturinti su moksliniais tikslais, jis esąs pasiųstas “maišyti vandenį” laisvųjų lietuvių bendruomenėje. Svečias iš Lietuvos, prieš sėsdamas į lėktuvą ir apleisdamas laisvąjį pasaulį, parašė savo senam mokslo draugui ir ‘ kapitalistui” šio turinio laiškutį:

Brangusis,

Už valandos mano lėktuvas neria į erdves, ir aš sakysiu ‘Iki pasimatymo!’ Jūsų taip vadinamam laisvajam pasauliui. Viešėdamas pas Jus, prisiminiau senus laikus. Puikūs buvo tie seni laikai! Nė šešėlio tų gerųjų laikų nėra likę dabartinėje Lietuvoje.

Dėkui už vaišes ir malonų priėmimą Tau ir Tavo šeimos nariams Gražiai gyveni ir augini gražią šeimynėlę. Visi jūs ten, kuriuos tik sutikau pas Tave ir kitur, sakote tvirtą ir atvirą žodį ir, kas svarbiausia, be jokios baimės. Atrodo, kad Amerika yra verta vadintis laisva šalimi. O kad mes taip galėtumėm kalbėti savame krašte!

Grįžęs turėsiu atlikti ‘išpažintį': reikės išvardinti visus, kuriuos tik sutikau taip vadinamam laisvajame pasaulyje. Reikės ir Tave paminėti. Atrodo, kad teks ir kaiką parašyti apie savo kelionę. Mano kelionės įspūdžiai labai puikūs, bet jie bus gana tamsoki mano straipsniuose ar pranešimuose. Jei tik ką neigiamo parašysiu ar pasakysiu apie Ameriką, Amerikos lietuvius ar Tave, netikėk. Tai nebus mano žodžiai.

Dauguma Amerikos lietuvių norite mus išvaduoti. Jūs galite šaukti pasauliui, siekti Jungtines Tautas, sakyti tiesą spaudoje, radijo ir televizijos programose. Darykite tai! Mūsų burnos užčiauptos ir rankos surištos. Likčiau čia, jei tik visi būtumėm kartu. Bet, kaip žinai, aš čia tik vienas, o kiti šeimos nariai — ten.

Vienas ir svarbus pageidavimas: neleiskite vykti į svečius Lietuvon silpnavaliams ir minkštapročiams. Tokių turime pakankamai pas save. Mes laukiame tikrųjų laisvojo pasaulio piliečių, pilna to žodžio prasme lietuvių patriotų.

Sėkmės Jums visiems. Turiu vilties, kad kada nors susitiksime išvaduotame Vilniuje!

Tavo senas draugas

Komentarų prie to laiško nereikia. To laiško autorius, komunistų patikėtinis, duoda aiškų pavergtos Lietuvos vaizdą ir pateikia pozityvias ir konkrečias sugestijas laisviesiems.

Pavergtojo draugas