KREMLIUS TIKRAI NEPASITIKI LIETUVIAIS KOMUNISTAIS

“Į Laisvę" 1967 metų lapkričio mėnesio numeryje (Nr. 41/78) rašoma apie pavergtoje Lietuvoje vykstantį kivirčą tarp antrojo komunistų partijos sekretoriaus Boriso Popovo ir “Tiesos" vyr. redaktoriaus Genriko Zimano. Ten rašoma:

"... redaktorius Genrikas Zimanas, prolietuviškų nuotaikų žydas, lietuvių kalbą mokąs geriau už daugelį pačių lietuvių, jau nekalbant apie iš Rusijos atgabentus surusėjusius lietuvius komunistus, savo keliu yra taip pat gerai išlaikęs ir savo žydiškumą. Nors pats jis sinagogos jau nebelanko, bet tradicines žydų šventes ir jų papročius praktikuoja. Zimanas esąs Vilniaus žydų faktiškas dvasios vadovas. Jo artimiausi bendradarbiai mėgsta iš Zimano pasišaipyti kaip ir ortodokso žydo”. (66 p.).

Papildant šią informaciją, reikia paminėti, kad Genrikas Zimanas, komunistų penktosios kolonos dalyvis laisvos Lietuvos pogrindyje. 1967 metų vasarą lankėsi EXPO 67 parodoje Kanadoje ir čia aplankė žydų sionistų veikėjus ir rabinus, gi su lietuviais kontaktų vengė.

Kad Kremlius nepasitiki lietuviais komunistais, liudija ir tai, kad pavergtoje Lietuvoje spausdinamo žurnalo “LKP istorijos klausimais” redakcinį kolektyvą sudaro Ch. Lifšicaitė ir M. Joffė, o technikinis redaktorius yra D. Gotleris. Šio žurnalo šeštame numeryje, skirtame rusų komunistų pasaulinio sąmokslo 50 metų sukakčiai atžymėti, straipsnius rusiškai paskelbė L. Šveicovas, L. Adelšina ir I. Lojko (lietuviškai duodamos tik santraukos). Rusiškai rašo ir V. Jakienė. Lietuvių kalba straipsnius parašė M. Tamošiūnas, Pranas Ulevičius, J. Bacevičius, S. Noreikienė, G. Juknienė, L. Petkevičienė, S. Ivanauskaitė, Z. Barkauskienė ir V. Kašauskienė. Dėmesio vertas S. Ivanauskaitės straipsnis. Ji atskleidžia eilę faktų, kurie įdomūs partizaninių kovų istorijai. Iš šio straipsnio sužinome, kad

1.    1944 metais per šešis mėnesius Ramygalos valsčiuje kovoje su partizanais žuvo 3 apylinkės pirmininkai;

2.    1945-48 metų laikotarpyje Varėnos apskrityje kovoje su lietuviais partizanais žuvo 25 apylinkių pirmininkai ir sekretoriai;

3.    Alytaus ir Lazdijų apskrityse per tą patį laiką žuvo 33 apylinkių pirmininkai, sekretoriai ir deputatai.

4.    Atrodo, kad jau 1945 metais rusai okupantai lietuviais komunistais nepasitikėjo. Tame pačiame straipsnyje Ivanauskaitė rašo, kad 1945 metais per tris mėnesius iš valsčių ir apylinkių komitetų buvę atleista 1455 tarnautojai (91 p.); neminima, kas su atleistaisiais padaryta.

5.    Ivanauskaitė tvirtina, kad partizaninių kovų metais daugelyje vietovių lietuviai partizanai buvę pilni padėties viešpačiai. Rašydama apie 1948 metų sausio mėnesio 18 dienos rinkimų komediją, ji pažymi, kad iš 1,538,330 užregistruotų rinkėjų balsavimuose dalyvavo 1.527.598 žmonės (98 p.). Nors ir šie daviniai, žinoma, yra suklastoti, tačiau jau ir jie parodo, kad arti milijono pavergtos Lietuvos lietuvių buvo sunaikinta arba dalyvavo aktyvioje rezistencijoje prieš okupantą.

Šalia žydų ir iš Rusijos atsiųstų rusų ir surusėjusių lietuvių, Maskva dar pasitiki Lietuvos rusais (kaip Vladimirovas) ar už rusų ištekėjusiomis bobomis (kaip Diržinskaitė -Piliušenko).

Ged. Mt.

ATNAUJINK “Į LAISVĘ” ŽURNALO PRENUMERATĄ DAR ŠIANDIEN!

•    Jei dar nesi atnaujinęs "Į Laisvę” žurnalo prenumeratos 1968 metams, padaryk tai dar šiandien!

•    Naudok tam tikslui kartu siunčiamą vokelį!