VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMAS

LAISVINIMO VEIKSNIAI IR JŲ DARBAI

VLIK-ą sudarančių grupių atstovai 1967 metų gruodžio mėnesio 16 ir 17 dienomis buvo suvažiavę savo metinei konferencijai (seimui) į New Yorko miestą. Posėdžiai vyko Maspeth (New Yorko priemiesčio) lietuvių parapijos (prel. J. Balkūno) salėje (gruodžio 16) ir Maspeth lietuvių piliečių klube (gruodžio 17). Paprastai kiekviena grupė siunčia (VLIK-e yra 15 grupių) po 3 atstovus. Šiame seime beveik visos grupės turėjo trijų asmenų delegacijas. Tik viena kita grupė nebepajėgė atsiųsti trijų atstovų į seimą. Seimo pirmininku buvo pakviestas J. Stikliorius (Mažlietuvių grupės atstovas), vicepirmininku — P. Razgaitis (Krikščionių Demokratų grupės atstovas) ir sekretoriumi — B. Raugas (Lietuvių Fronto Bičiulių atstovas). Buvo sudarytos 4 komisijos: mandatų, nutarimų, sąmatos ir kontrolės.

Antano Rudžio priekaištai

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto pirm. Antanas Rudis seime nedalyvavo, bet jis atsiuntė konferencijai laišką. Štai, to rašto būdingesnės ištraukos:

“... Altas (ALT-ba. Red.) iki pat šių dienų rėmė Vliko tęstinumą ir tai veiklai per tą laikotarpį davė 293,737.13 dol. Altas nuo pat savo įsisteigimo atliko labai daug svarbių darbų JAV valdžios įstaigose ...

Altas, Vilkui persikėlus į JAV, maloniai jį sutiko ir norėjo artimų bei glaudžių santykių. Gyvenimo laikas tačiau parodė, kad, veikdamas Alto veiklos krašte, Vilkas nutolo nuo Europos valstybių reikalų ir savo veikimu pradėjo duplikuotis su Altu.

Paskutiniu metu — tai jau praeityje buvo bandoma — tenka pastebėti ir su liūdesiu konstatuoti, kad lietuvių tarpe atsirado to puikaus ir kilnaus darbo griovimo ženklų, ir to bendradarbiavimo kaip tik pasidengama.

Jau nuo seno tradiciškai Vasario 16-sios minėjimų aukos skiriamos Alto veiklai, bet šiuo metu, po labai kilnia priedanga — bendro specialaus fondo pavidale, norima, kad tos piniginės aukos jau nebūtų skiriamos Tarybai.. .”

Washingtono konferencijoje (1967. X.21-22) buvo sutarta vieningai remti Jungtinį Fondą, neskaitant tam tikro ALT-bos atstovų niurzgėjimo. ALT-bos atstovai iš kelių kartų pabrėžė toje konferencijoje, kad tas Fondas neliestų Vasario 16-sios aukų. Eilėje vietovių LB apylinkės rengia Vasario 16-sios minėjimus. LB apylinkės palinko aukas atiduoti Jungtiniam Fondui, ir ALT-ba pasijuto “skriaudžiama”.

Pranešimai apie VLIK-o veiklą

Pranešėjai (ypač dr. K. Valiūnas ir J. Audėnas) apie VLIK-o veiklą daug "suėdė” laiko, kalbėdami apie žinomus dalykus ar kitų grupių atliktus darbus.

Tautos Fondo vardu pranešimą padarė pirm. prel. J. Balkūnas. Iš 1966 metų likutis buvo $13,370.38. Per 1967 metus gauta $23,435.13. Tarp jų iš ALT-bos tik $4,000.00, bet ir tie už 1966 metus. 1967 metais VLI-K-as negavo nė vento iš ALT-bos. VLIK-o išlaidos per 1967 metus (11 mėnesių) buvo $25,938.00. Visos VLIK-o grupės sumokėjo savo įnašus — $1,500.00 (po $100 kiekviena grupė).

Išvados

1.    VLIK-as turėtų savo seimus šaukti ne parapijų salėse ir ne lūšnose (Maspeth piliečių klubas), o pačiuose didžiuosiuose New Yorko viešbučiuose. Tuo atveju būtų galima laimėti kiek vietos Lietuvių bylai amerikiečių spaudoje.

2.    VLIK-o seimas buvo sušauktas Laisvės kovos metų išvakarėse. Nei VLIK-o vadovybė, nei pavieniai atstovai neišėjo su didesniais planais ar užsimojimais 1968 metų veiklai. Kalbėta buvo apie labai kasdieninius reikalėlius ir mažus dalykėlius. VLIK-o seimas turėjo “duoti toną” laisviesiems lietuviams, o to nepadarė.

3.    Susidarė įspūdis, kad VLIK-o seimo atstovai (grupių elitas?) yra labai menkos politinės kokybės. Seime matėsi daugiau jaunesniųjų veidų nei anksčiau, bet tas jaunimas seimo neišjudino. Tam jaunimui stinga patirties, o senasis senimas jau pasenęs. VLIK-o silpnybė didžiausia stoka darbingo vidurio. Šis seimas nedavė jokios naudos.

4. Vietoj seimų VLIK-ui būtų tiksliau šaukti metines plačios visos visuomenės konferencijas, kurioms VLIK-as pateiktų savo darbų ir perspektyvų vaizdą. Tuo atveju VLIK-as gal gautų daugiau naujų minčių ir iš to būtų bent informacinė nauda. Sprendžiamąją galią užtektų pavesti VLIK-o tarybai.

ja.