DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Dr. Algirdas Budreckis, Richmond Hill, New York (JAV), yra pakviestas redaguoti neperiodinį “Vairo” žurnalą,, kurį leis Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, žurnalas nagrinės lietuvių politinio ir visuomeninio pobūdžio temas bei klausimus. Dr. A. Budreckis, gimė, augo ir aukštąjį mokslą baigė JAV-se. Pačios jaunystės dienomis jam kartu su tėvais teko tik labai trumpai pagyventi Lietuvoje, šiomis dienomis išeina iš spaudos jo knyga anglų kalboje apie 1941 metų sukilimą -“Lithuanian National Revolt of 1941”. Knygos išleidimas buvo nudelstas apie 3 metus, nes nesuradęs leidėjo. Knygą leidžia pats autorius. Knygos gydytojų draugija, surinkusi tam tikslui $650.00, ir Lapkričio 13-sios išleidimą parėmė New Yorko lietuvių žygininkai, paskolinę $1,000.00. Knyga turės apie 250 puslapių, ir joje duodama virš 100 šaltinių. J. Kapočiaus leidykla atlieka spaudos darbą.

•    Valdas Adamkus - Adamkavičius, Chicago, Illinois (JAV), yra Respublikonų partijos parinktas kandidatu į Chicagos sanitarinio distrikto patikėtinių tarybą. Šiame poste ilgą laiką yra buvęs a. a. A. Olis. Valdas Adamkavičius reiškiasi labai aktyviai ir pozityviai lietuvių veikloje, šiuo metu užimdamas JAV-bių LB centro valdybos vieną iš vicepirmininkų vietą. Iš profesijos V. Adamkavičius yra inžinierius, bet savo profesijoje nedirba; administruoja J. Bachuno Tabor vasarvietę (Sodus, Michigan).

•    Dr. Justinas Pikūnas, Detroit, Michigan (JAV), neseniai išrinktas Ateitininkų federacijos vadu. J. Pikūnas (g.    1920) studijavo VDU (1941-43) ir Muencheno universitete, kur 1949 įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1951 metų profesoriauja Detroito universitete. Yra parašęs ir išleidęs keletą knygų psichologiniais klausimais. Be ateitininkiškos veiklos, aktyviai reiškiasi Lietuvių Bendruomenėje.

•    Vytautas Alantas, Antanas Gintneris, Vladas Mingėla, Alfonsas Nakas ir Vladas Selenis (A. Gintneris — iš Chicagos, visi kiti — iš Detroito) išrinkti į Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybą. Naujai valdybai vadovauja rašytojas ir žurnalistas Vytautas Alantas. Ši valdyba jau parodė gražios iniciatyvos organizacinėje srityje. Būtų gera, kad lietuviai žurnalistai skirtų kiek galima daugiau dėmesio svetimųjų informavimui apie Lietuvą ir jos pastangas nusikratyti komunistinės vergijos.

•    E. Čekienė, L. Tamošaitis, J. Kiaunė, A. Senikas ir A. Sirusas (visi iš New Yorko miesto ar apylinkės), sudarą Lietuvos Nepriklausomybės Fondo valdybą, išleidžia dr. A. Geručio paruoštą ir dr. A. Budreckio išverstą į anglų kalbą knygą apie Lietuvą. Tą leidinį redagavo dr. A. Gerutis; kiti tos knygos autoriai yra; dr. J. Jakštas, St. Lozoraitis, Sr. ir dr. J. Puzinas. Ši knyga išeis iš spaudos dar šiais metais.

•    Dr. Adolfas Damušis, Detroit, Michigan (JAV), suredagavo profesinę knygą Sealants (rišuoliai), kurią išleido technikinių knygų leidykla Reinhold Publishing Corporation (New York, New York). Knyga turi 382 puslapius ir jos kaina $17.50. Apie 45 procentus knygos turinio yra paruošęs pats redaktorius. Kitą dalį parašė 12 jo kviestinių autorių iš įvairiausių universitetų bei pramonės įmonių. Iš profesijos dr. A. Damušis yra chemikas - inžinierius, šiuo metu dirbąs Wyandotte Chemicals įmonėje (Detroit, Mich.). Dr. A. Damušis vadovauja LFB Vyr. Tarybai.

•    Dr. Vytautas S. Vardys,Milwaukee, Wisconsin (JAV), Wisconsin universiteto politinių mokslų profesorius, paskelbė straipsnį Pabaltijo tautų klausimu JAV-bių informacijos agentūros (USIA) leidžiamame leidinyje    Problems    of Communism (September-October, 1967). Išsamus 10 puslapių straipsnis pavadintas — “The Baltic Peoples.” Be kitų klausimų, straipsnyje plačiau apsistojama prie komunistų vykdomosios sovietizacijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

•    Vytautas Volertas, Delran, New Jersey (JAV), laimėjo “Draugo” 1967 metų romano premiją už romaną “Sąmokslas”. Vytautas Volertas (g. 1921) iš profesijos yra matematikas ir inžinierius, aukštąjį mokslą pradėjęs dar Lietuvoje ir baigęs magistro laipsniu JAV-se. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose ir LB. V. Volertas buvo trejus metus JAV-bių LB Tarybos prezidiumo pirmininkas (1964 - 1967).

•    Dr. Juozas Eretas, Basel (Šveicarija), paskelbė 1967 metų vasario mėnesio 14 dienos Basel’io dienrašty National-Zeitung Basel puikų vieno puslapio straipsnį Pabaltijo kraštų klausimu. Straipsnio antraštė — Der Halm, der nicht knickt (šiaudas, kuris nelūžta). Straipsnyje apžvelgiama garbinga ir sena tų kraštų praeitis, nepriklausomybės laikotarpis ir dabarties kančios. Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: “ . . . 1st es des-halb unbescheiden, wenn wir — im Jahre der Menschenrechte! — auch fuer Weisse die Freiheit verlangen?” (Argi tad būtų nekuklu — žmogaus Teisių Metais! — reikalauti laisvės ir baltiesiems ?)

•    Kun. Gediminas Kijauskas, S.J., Chicago, Illinois (JAV), buvo neseniai paskirtas lietuvių jėzuitų provincijolu. Iki šiol tą postą užėmė kun. B. Markaitis, S.J. Naujasis provinciolas aukštąjį mokslą baigė JAV-se, Belgijoje ir Kanadoje. Aktyviai reiškėsi ateitininkuose ir skautuose.

• Eugenijus A. Bartkus, Chicago, Illinois (JAV), neseniai išrinktas Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Šios organizacijos ryšiai su kitais vienetais (VLIK-u, LB-ne, Rezoliucijoms Remti Komitetu ir kit.) buvo labai pairę. Naujasis pirmininkas bando visus negalavimus išlyginti. E. A. Bartkus (g. 1925) technikos studijas pradėjo Lietuvoje, jas tęsė Vokietijoje ir baigė magistro laipsniu JAV-se. Šiuo metu jis vadovauja savo inžinerijos firmai Chicagoje. E. A. Bartkus aktyviai reiškiasi ALTS-je, kurios centro valdybos pirmininku išbuvo 3 metus (1958-1961). Būdamas ALT-bos vykdomojo komiteto vicepirmininku, talkino Rezoliucijoms Remti Komitetui (1961 - 1964), pravedant Lietuvos bylos reikalu rezoliuciją JAV-bių Kongrese.

“Į Laisvę” žurnalo administracija laukia tavo prenumeratos mokesčio už 1968 metus!

•    Birutė Venskuvienė (Prancūzija), Angelika Sungailienė(Kanada) irGenovaitė Vaitiekūnaitė - Kaneb (JAV) atstovavo lietuvėms katalikėms moterims pasaulio katalikių moterų suvažiavime, kuris įvyko 1967 metų pabaigoje Romoje. Be minėtų atstovių, suvažiavime dalyvavo prel. J. Balkūnas, Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungos centro valdybos dvasios vadas. Šiai lietuvių katalikių moterų organizacijai vadovauja M. Galdikienė. Į suvažiavimą Romoje 59 kraštai buvo atsiuntę savo atstoves — apie 500 delegačių. Lietuvės moterys turėjo progos iš kelių kartų kalbėti Lietuvos bylos reikalu.

•    Anatolijus Kairys, Chicago, Illinois (JAV), rašytojas ir visuomenininkas, organizuoja dramos studiją Chicagoje. Šiuo metu A. Kairys yra JAV-bių LB centro valdybos narys.

Patys žymieji ir įtakingieji amerikiečiai yra įsijungę į kovą dėl Lietuvos laisvės!

• Geros valios lietuvi,

laukiame tavo talkos ir paramos!

■    Šimtai pačių žymiųjų ir įtakingųjų amerikiečių yra įsijungę į Lietuvos bylos į Jungtines Tautas perkėlimo žygį. Visų išvardinti čia nė nemėginsime. Išvardinsime tik keletą:

•    JOHN M. BAILEY, Demokratų Partijos centro komiteto pirmininkas ;

•    Admirolas ARTHUR W. RADFORD, buv. JAV-bių vyr. štabo viršininkas;

•    RICHARD M. NIXON, buv. JAV-bių viceprezidentas;

•    BARRY GOLDWATER, Respublikonų Partijos šulas;

•    EUGENE LYONS, The Reader’s Digest vienas iš redaktorių;

•    WILLIAM F. KNOWLAND, buv. JAV-bių senatorius; The Oakland Tribune dienraščio leidėjas ir redaktorius;

•    WILLIAM F. BUCKLEY, Jr., laikraštininkas, televizijos komentatorius ;

•    RICHARD C. STEELE, dviejų dienraščių leidėjas (Worcester Telegram ir The Evening Gazette) ;

•    JOHN CHAMBERLAIN ir VICTOR RIESEL, per visą kraštą žinomi amerikiečių laikraštininkai;

•    Kun. DANIEL LYONS, S.J., žymus katalikų laikraštininkas, eilės knygų autorius;'

•    Visų didžiųjų steitų gubernatoriai;

•    Visų didžiųjų miestų burmistrai;

•    Šimtai krašto legislatorių (JAV-bių senatorių, kongresmanų ir steitų legislatūrų narių).

■    Turime perkelti Lietuvos bylą į Jungtines Tautas ir ją ten tinkamai apginti.

■    Tai padarys Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė!

•    • • Geros valios lietuvi, nelik nuošalėj!

• • • Skubėk su savo talka ir parama šiam žygiui!

• • • Visais reikalais rašyk:

Rezoliucijoms Remti Komitetas Post Office Box 77048

Los Angeles, California 90007

■    Mums reikia ir darbo rankų ir piniginės paramos!

Tapk Lietuvos laisves žygio aktyviu nariu!