LFB Europoje rezoliucija VLIK-o reikalu ir žodis į visus pasaulio lietuvius

REZOLIUCIJA VLIK-O SUSTIPRINIMO REIKALU

Lietuviškųjų studijų savaitės Vokietijoje metu atskiros organizacijos turėjo savo posėdžius ir konferencijas. Europos LF Bičiuliai ta proga priėmė šią rezoliuciją:

“Europos LF Bičiulių konferencija Hüttenfelde 1967 m. rugpiūčio 22 d., sustojusi prie aktualiųjų reikalų, priėjo išvadą, kad kitais (1968) metais įvyksianti Lietuvos valstybės 50 metų atstatymo sukaktis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenėsseimas duoda gerą progą VLIK-ui atsinaujinti ir savo svorį pakelti lietuvių visuomenėje. Todėl konferencija kviečia VLIK-ą sudarančias grupes ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą susitarti taip, kad greta Lietuvos partijų ir kovos sąjūdžių atstovų VLIK-e būtų atstovaujama lietuvių visuomenė per PLB valdybos skirtus pilnateisius atstovus, kurių skaičius nebūtų mažesnis už tų atstovų skaičių, kurį į VLIK-ą deleguoja partijos ir kovos sąjūdžiai”.

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO IR PAVERGTIESIEMS LIETUVIAMS

(Perduotas į Lietuvą per Vatikano radiją)

XIV-sios Lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai iš Anglijos, Belgijos, Italijos, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos, o taip patAustralijos, Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados, susirinkę 1967 rugpiūčio 20-27 dienomis Vasario 16 gimnazijoje, Romuvoje, sveikina seses ir brolius pavergtoje Tėvynėje ir visame pasaulyje.

Svarstydami ir gilindamiesi į mūsų tautos likiminius klausimus, mes priėjome išvadą, kad svarbiausioji jėga glūdi pačioje Lietuvos valioje būti sąmoninga, valstybinga, solidaria ir kultūringa tauta ir kad ryškiausias šitos valios įsikūnijimas yra tautinio pasipriešinimo dvasia ir darbai.

Su tokiu nusiteikimu mes ryžtamės ir kviečiame visus lietuvius atnaujinti lietuviškojo pasipriešinimo dvasią, kad ji mus ypatingai įkvėptų deramai sutikti artėjančią Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50-čio garbingą ir įpareigojančią sukaktį.

EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI