APIE PARTIZANŲ VADĄ MIŠKINĮ

JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS 1950 metų vasarą Vakarų Vokietijoje prieš grįždamas į pavergtą Lietuvą laisvės kovų tęsti.

• • •

Kersteno komitete buv. MVD pulkininko liudijimas 1954.VI.28 apie Lietuvos partizanų vadą Miškinį yra taip užrašytas:

MR. McTIGUE (komiteto tardytojas):    Koks lietuvis buvo, pulkininke, garsiausias ir daugiausia rūpesčių pridaręs jūsų patyrime su partizanais?

Pulk. leit. BURLICKIS: Daugiausia rūpesčių pridaręs ir visuotinai pripažintas vadinamo lietuvių banditų judėjimo vadas buvo lietuvis, vardu Miškinis. Lietuvių tauta laikė šitą Miškinį tautiniu didvyriu, ir jis turėjo milžinišką autoritetą tarp lietuvių.

Mr. McTIGUE: Kas su juo nutiko, pulkininke, ar jūs žinot?

Pulk. leit. BURLICKIS: Kiek tai liečia kovą su Miškinio grupe, aš šiek tiek žinau įvykius 1946-50 metais. Nuo 1948 iki 1949 ir 1950 — tuo laiku, pagal informacijas, pateiktas vietinių NKVD organų, Miškinis baigė dviejų metų žvalgybos kursus amerikiečių mokykloje ir 1950 grįžo į Lietuvą, buvo į Lietuvą infiltruotas, ir tuo metu buvo miškelyje netoli Prienų šilų. Pagal įsakymą likviduoti jo grupę ir jį patį buvo sukoncentruota, sutraukta į vieną vietą daug kariuomenės. Operacijoms Miškiniui suimti ir likviduoti vadovavo pats Kruglovas. Jam buvo pavestos visos operacijos. Apsuptas ir pasijutęs absoliučiai beviltiškoje padėtyje, pagal vietinių NKVD organų informacijas, Miškinis nusižudė.

• • •