JAV LB PENKTOSIOS TARYBOS I-ji SESIJA

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

JAV LB V-ji Taryba pirmajai sesijai rinkosi New Yorkan ir 1967.IX. 23-24 posėdžiavo Statler Hilton viešbutyje. Organizacinė praktika lemia pirmajai sesijai apsiriboti standartine programa: buvusios tarybos veiklos apyskaitų priėmimas, naujai kadencijai tarybos prezidiumo ir centro valdybos pirmininko rinkimas ir bent provizorinis ateinantiem trim metam darbo paplanavimas. Tų tikslų atsiekimui ir šios sesijos programa daugmaž buvo sukirpta, žinoma, taip pat visi kiti tradiciniai, turint laiko, reikalingi, bet gal ir ne visai būtini priedai, k. t., sveikinimai, banketas su koncertine dalimi ir paskaita, na, ir nereikalingi ginčai pasenusiais ir ne taip jau svarbiais klausimais.

Sesija priėmė buvusios kadencijos tarybos prezidiumo ir centro valdybos veiklos apyskaitas, išrinko naujus organus, išgirdo kontrolės komisijos, garbės teismo bei kai kuriuos informacinius pranešimus, tik pritrūko laiko ateities darbams paplanuoti.

Išsamius, Lietuvių Bendruomenės gyvastingumą liudijančius pranešimus padarė IV-sios tarybos prezidiumo pirmininkas V. Volertas, centro valdybos pirmininkas J. Jasaitis, švietimo tarybos pirmininkas J. Ignatonis, Kultūros fondo pirmininkas Z. Dailidka, Jaunimo sekcijos pirmininkas V. Kleiza. Iždininko M. Šimkaus paruoštą finansinės apyskaitos aktą per skaitė c. v. pirm. J. Jasaitis, kontrolės komisijos (pirm. dr. St. Biežis) aktą perskaitė dr. L. Kriaučeliūnas; garbės teismo pirmininkas Ve. Sidzikauskas padarė oficialų pasisakymą c.v. narius liečiančiu klausimu.

Sesijos darbams vadovavo vyriausias amžiumi Tarybos narys dr. S. Matulionis, talkinant T. Blinstrubui ir dr. A. Razmai, sekretoriavo jauniausia amžiumi tarybos narė J. Gailiušytė.

Mandatų komisiją sudarė kun. L. Jankus, J. Kapočius (vėliau dr. K. Keblys) ir B. Raugas; nutarimų komisiją — A. Barzdukas, T. Blinstrubas, dr. A. Budreckis, kun. J. Jutkevičius, V. Kasniūnas, dr. A. Klimas ir D. Tallat-Kelpšaitė; nominacijų komisiją — dr. K. Ambrozaitis, dr. K. Bobelis, dr. P. Kisielius, J. Kojelis, dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. B. Matulionis. (Vargu tikslu darbo prezidiumo nariams dalyvauti komisijų sąstatuose).

Naujuoju centro valdybos pirmininku išrinktas čikagietis inž. Bronius Nainys. Tarybos prezidiumą suvažiavimas apsisprendė sudaryti Atlanto pakraštyje. Išrinktieji prezidiuman nariai pareigomis pasiskirstė sekančiai: J. Kapočius — pirm., kun. V. Dabušis ir kun. J. Jutkevičius — vicepirmininkai, A. Barzdukas— sekret., A. Mažeika— informacija nelietuviams.

Garbės teisman išrinkti: B. Brazdžionis, dr. A. Klimas, dr. B. Nemickas, Ve. Sidzikauskas ir J. Šlepetys; kontrolės komisijon — dr. K.. Ambrozaitis, V. Kasniūnas ir dr. St. Biežis.

Pranešimus padarė S. Barzdukas (PLB veikla), P. Wytenus (lietuviškas kryžius Flushing Meadows parke New Yorke), dr. A. Razma (Lietuvių Fondas), kun. G. Sabataitis, S J, (informacijos centras Chicagoje); dr. A.    Budreckis ir A. Mažeika pateikė planą politinės informacijos centrui suorganizuoti. Suvažiavimui pristatytas ir pagerbtas jaunimui skirtos giesmės konkurso laimėtojas poetas B.    Brazdžionis.

Dr. B. Nemickui, dr. P. Vileišiui ir buv. c. v. pirmininkui J. Jasaičiui konkrečiųjų LB uždavinių panagrinėti nebeteko. V. Kamanto pranešimas apie ateinančių trijų metų darbus labai sutrumpintas ir neišdiskutuotas. O tai buvo vieni iš svarbiųjų sesijos tikslų. Kodėl taip įvyko? Aiškintasi, jog laiko pritrūkę. Laiko pritrūko, nes pirmą suvažiavimo dieną laikas nepateisinamai bergždžiai buvo eikvojamas. Jau pirmose diskusijų minutėse tvarka pairo, ir ji visą dieną liko neatstatyta.

Laiką negailestingai ėdė kai kurių sesijos dalyvių atsisakymai paklusti pirmininkaujančių patvarkymams, žodžiai “dėl tvarkos”, kėlę naujas ir nedovanotinas netvarkas, nuolatinis grąžinimas į diskusijas klausimų, kuriais iki nuobodulio per eilę metų jau aiškintasi ir diskutuota. Kalbėta, paprašius žodžio ir nepaprašius.

Niekam nemalonu, kai susirinkimo dauguma nepalaiko tavo nuomonės ir legali juridinė interpretacija neparemia tavo įsitikinimų ar norų, bet demokratinė kultūra neleidžia dėl to reikšti protestų. Buvusioji centro valdyba, kuri tam tikra prasme atsidūrė “pralaimėjusių” pusėje, tolimesniu faktišku dalyvavimu sesijos darbuose demokratinę kultūrą pademonstravo, deja, kai kurie karštesni šios valdybos šalininkai reikiamo santūrumo neparodė.

Atrodo, nuosaikesni turėtume būti ir pačioje diskusijų “technikoje”. Kietesnis ar piktesnis žodis dar nereiškia svaresnio argumento, o menkesnių tikslų dengimas aukštais principais tuos principus kaip tik degraduoja. Šios ligos simptomų, kurių gausiai privisę dalyje lietuviškos spaudos, netrūko ir tarybos sesijos diskusijose.

Ankstyvesnėse JAV LB Tarybos sesijose yra buvęs keltas įstatų perredagavimo klausimas, bet prie konkrečių nutarimų niekad nebuvo prieita. Mat, argumentas, kad “ne įstatai, bet žmonės lemia veiklos sėkmingumą”, vis atrodydavo nesugriaunamai tvirtas, šioje sesijoje įstatų perredagavimo reikalas pilnai buvo pajustas. Suvažiavimo eiga irgi nesugriovė minėto argumento, bet jį kiek papildė: tiesa, kad veiklos sėkmingumą lemia žmonės, bet geri įstatai gali žmones apsaugoti nuo netvarkos ir laiko eikvojimo.

Laiko sutaupyti ateities uždavinių svarstymui buvo galima, trumpinant centro valdybos narių apyskaitinius pranešimus. Tiesa, kad jie turėjo daug ką pranešti, nes veikla buvo naši ir vaisinga, bet visi pranešimai buvo gražiai ir tvarkingai paruošti raštu, multiplikuoti ir išdalinti sesijos dalyviams. Po ištisinio c. v. pirmininko pranešimo, kiti nariai galėjo pasitenkinti pranešimų santraukomis ir išvadinių minčių pateikimu. Juoba, kad po išsamių pranešimų diskusijos nuvingiavo į nevaisingas dykumas.

Nutarimų komisija pasiūlė ir sesija priėmė eilę nutarimų, iš kurių reikšmingesni šie:

1)    Didžiai vertinamas Jungtinio finansų komiteto sudarymas telkti lėšom Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 m. jubiliejui.

2)    PLB valdyba prašoma tartis su Vliku dėl PLB įstojimo į Vliką.

3)    Pritariant Rezoliucijoms Remti Komiteto veiklai, lietuviai kviečiami vieningai remti šį žygį.

4)    Pakartotinai pritariama 1966 Clevelando veiksnių konferencijos nutarimam bendradarbiavimo su pavergta Lietuva reikalu.

5)    Prašoma tarybos prezidiumą sudaryti statutų peržiūrėjimo komisiją, o centro valdybą kiek galint greičiau įgyvendinti visuomeninių ryšių biuro mintį.

6)    LB apylinkės prašomos įjungti ir ankstesnės imigracijos bei čia gimusius lietuvius, kartu rūpinantis informacija kitataučiam.

Atskiri, kad ir ne pilnai formuluoti nutarimai priimti lietuviškų parapijų, lituanistinių mokyklų, Lietuvių Fondo, Balfo, sporto ir kitais klausimais.

Suvažiavimą globojo LB New Yorko apygarda, vadovaujama A. Vakselio. Banketo programai vadovavo V. Bražėnas. Invokacijas kalbėjo kun J. Borevičius, SJ, ir kun. L. Jankus. Banketo metu meninę programą atliko solistai J. Stankūnaitė ir L. Stukas, akompanuojant kompozitoriui J. Stankūnui.

Reikia tikėtis, kad nuomonių išsiskyrimas V-sios tarybos pirmojoje sesijoje neprasitęs į praktiškąją JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą. Pasikarščiavimai suvažiavimuose ir susirinkimuose gali būti suprantami ir pateisinami, o visuomenini subrendimą paliudysime tik sutartinu darbu.

J. Kojelis